มังคุด
ราคารับซื้อรายวันสินค้าเกษตรกรรมที่ตลาดกลางและตลาดสำคัญ
ศูนย์สารสนเทศการเกษตร สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

<< ข้อมูลเดือน มิ.ย.60
ปี 2560 มังคุด
เดือน วันที่ ตรอกนอง ตลาดผลไม้แสนตุ้ง
อ.ขลุง อ.เขาสมิง
จ.จันทบุรี จ.ตราด
ใหญ่ กลาง เล็ก ใหญ่ กลาง เล็ก
กรกฎาคม 1 - - - - - -
  2 - - - - - -
  3 25 20 15 23 - -
  4 20 15 12 20 - -
  5 20 15 12 - - -
  6 30 20 17 - - -
  7 40 30 20 - - -
  8 - - - - - -
  9 - - - - - -
  10 - - - - - -
  11 - - - - - -
  12 - - - 15 - -
  13 - - - 15 - -
  14 - - - - - -
  15 - - - - - -
  16 - - - - - -
  17 15 - - - - -
  18 15 - - - - -
  19 15 - - - - -
  20 22 16 12 - - -
  21
22
16
12
-
-
-
  22
-
-
-
-
-
-
  23
-
-
-
-
-
-
  24
32
22
15
-
-
-
  25
32
22
15
-
-
-
  26
30
20
12
-
-
-
  27
30
20
12
-
-
-
  28
-
-
-
-
-
-
  29
-
-
-
-
-
-
  30
-
-
-
-
-
-
  31 30 20 12 - - -