มันฝรั่งโรงงาน
ราคาขายได้รายวันสินค้าเกษตรที่ฟาร์มสำคัญ
ศูนย์สารสนเทศการเกษตร สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

 

    << ข้อมูลเดือน มิ.ย.60
    หน่วย : บาท/กก.

ปี 2560

มันฝรั่งโรงงาน
เดือน วันที่ สหกรณ์ผู้ปลูกมันฝรั่งสันทราย บริษัท เป๊ปซี่-โคล่า (ไทย) เทรดดิ้ง จำกัด
อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ อ.พบพระ  จ.ตาก โทร. (081)8882530
ขนาดคละ ขนาดใหญ่
กรกฎาคม 1    
  2    
  3    
  4    
  5    
  6    
  7    
  8    
  9    
  10    
  11    
  12    
  13    
  14    
  15    
  16    
  17    
  18    
  19    
  20    
  21    
  22    
  23    
  24    
  25    
  26    
  27    
  28    
  29    
  30