เงาะโรงเรียน
ราคารับซื้อรายวันสินค้าเกษตรกรรมที่ตลาดกลางและตลาดสำคัญ
ศูนย์สารสนเทศการเกษตร สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

   
<< ข้อมูลเดือน มิ.ย.60
   
หน่วย : บาท/กก.
ปี 2560 เงาะโรงเรียน(ตะกร้า)
คุณวารินทร์ สหกรณ์การเกษตรบ้านนาสาร ตลาดผลไม้บ้านนาเดิม
อ.นาสาร อ.นาสาร อ.บ้านนาเดิม
จ.สุราษฎร์ธานี จ.สุราษฎร์ธานี จ.สุราษฎร์ธานี
เดือน วันที่      
กรกฎาคม 1 - - -
  2 - - -
  3 - - -
  4 - - -
  5 - - -
  6 - - -
  7 - - -
  8 - - -
  9 - - -
  10 - - -
  11 - - -
  12 50 - -
  13 50 - -
  14 50 - -
  15 - - -
  16 - - -
  17 40 - -
  18 40 - -
  19 40 30 -
  20 40 30 35
  21 40 30 35
  22 - - -
  23 - - -
  24 33 30 30
  25 33 30 30
  26 30 30 27
  27 29 28 27
  28 - - -
  29 - - -
  30 - - -
    24 21 20