ถั่วเหลือง
ราคารับซื้อรายวันสินค้าเกษตรกรรมที่ตลาดสำคัญ
ศูนย์สารสนเทศการเกษตร สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

  << ข้อมูลเดือน มิ.ย.60
  หน่วย : บาท/กก.

ปี 2560

ถั่วเหลือง
เดือน วันที่ สหกรณ์การเกษตรกิ่วลม ร้านลิ้มศักดากุล สหกรณ์การเกษตร  ร้านนุชจรีย์  พัฒนา
อ.งาว ต.หางดง อ.หางดง อ.แม่ลาน้อย ต.ไทยชนะศึก  อ.ทุ่งเสลี่ยม
จ.ลำปาง  จ.เชียงใหม่ จ. แม่ฮ่องสอน  จ.สุโขทัย
 โทร.054-214114   โทร.053-441627        โทร.053-689016 โทร.089-9575436
กรกฎาคม 1        
  2        
  3        
  4        
  5        
  6        
  7        
  8        
  9        
  10        
  11        
  12        
  13        
  14        
  15        
  16        
  17        
  18        
  19        
  20        
  21        
  22        
  23        
  24        
  25        
  26        
  27        
  28        
  29        
  30