มันเส้น
ราคาขายได้รายวันสินค้าเกษตรที่ฟาร์มสำคัญ
ศูนย์สารสนเทศการเกษตร สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

 

  << ข้อมูลเดือน พ.ค. 59
  หน่วย : บาท/กก.

ปี 2559

บริษัท T.H. นครหลวง จำกัด
เดือน วันที่ อ.นครหลวง
จ.อยุธยา
 
มิถุนายน 1
6.05
  2
6.05
  3
6.05
  4
-
  5
-
  6
6.05
  7
6.05
  8
6.05
  9
6.05
  10
6.05
  11
-
  12
-
  13
5.95
  14
5.95
  15
5.95
  16
5.95
  17
5.90
  18
  19
  20
  21
  22
  23
  24
  25
  26
  27
  28
  29
  30