ข้าวหอมมะลิ
ราคารับซื้อรายวันสินค้าเกษตรกรรมที่ตลาดกลางและตลาดสำคัญ
ศูนย์สารสนเทศการเกษตร สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

<< ข้อมูลเดือน พ.ค. 59
ปี 2559     ข้าวหอมจังหวัด
จุกพืชไร่ บริษัท โชคไพศาลการเกษตร จำกัด
อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี อ.เขาฉกรรจ์
โทร.(037)281073 ,081-9387065 จ.สระแก้ว
เดือน วันที่    
มิถุนายน 1
9,500
12,000
  2
9,500
12,000
  3
9,500
12,000
  4
-
-
  5
-
-
  6
9,500
12,000
  7
9,500
12,000
  8
9,500
12,000
  9
9,500
12,000
  10
9,500
12,000
  11
-
-
  12
-
-
  13
9,500
12,000
  14
9,500
12,000
  15
9,500
12,000
  16
9,500
12,000
  17
9,500
12,000
  18
-
-
  19
-
-
  20
9,500
12,000
  21
9,500
12,000
  22
9,500
12,000
  23
9,500
12,000
  24
9,500
12,000
  25
-
-
  26
-
-
  27
9,500
12,000
  28
9,500
12,000
  29
9,500
12,000
  30
9,500
12,000