ลำไยร่วง
ราคารับซื้อรายวันสินค้าเกษตรกรรมที่ตลาดกลางและตลาดสำคัญ
ศูนย์สารสนเทศการเกษตร สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

 
หน่วย : บาท/กก.
ปี 2559 ลำไยร่วง
จุดรับซื้อ ศกอ. นิโนจน์ จุดรับซื้อ ศกอ. ดำรงณ์ จุดรับซื้อ ศกอ. ชนาธิป
อ. เวียงหนองล่อง อ.แม่ทา อ.ดอยเต่า
จ.ลำพูน จ.ลำพูน จ.เชียงใหม่
เดือน วันที่ เกรด AA เกรด A เกรด B เกรด AA เกรด A เกรด B เกรด AA เกรด A เกรด B
มิถุนายน 1
  2
  3
  4
  5
  6
  7
  8
  9
  10
  11
  12
  13
  14
  15
  16
  17
  18
  19
  20
  21
  22
  23
  24
  25
  26
  27
23.00
13.00
8.00
24.00
14.00
6.00
22.00
13.00
7.00
  28
23.00
13.00
8.00
24.00
14.00
6.00
22.00
13.00
7.00
  29
26.00
16.00
8.00
26.00
16.00
8.00
25.00
15.00
7.00
  30
26.00
16.00
8.00
26.00
16.00
8.00
26.00
16.00
8.00
   
หมายเหตุ : ลำไยร่วง ผลผลิตหมด