มังคุด
ราคารับซื้อรายวันสินค้าเกษตรกรรมที่ตลาดกลางและตลาดสำคัญ
ศูนย์สารสนเทศการเกษตร สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

ปี 2559 มังคุดผิวมัน มังคุดคละ
เดือน วันที่ ตลาดผลไม้ ตรอกนอง สหกรณ์การเกษตรเมืองจันทบุรี จำกัด จุดรับซื้อ คุณวารินทร์ ตลาดผลไม้บ้านนาเดิม
อ.ขลุง อ.เมือง อ.บ้านนาสาร อ.นาเดิม
จ.จันทบุรี จ.จันทบุรี จ.สุราษฎร์ธานี จ.สุราษฎร์ธานี
ขนาดใหญ่ ขนาดเล็ก ขนาดใหญ่ คละ
มิถุนายน 1
75.00
55.00
-
-
-
  2
75.00
55.00
-
-
-
  3
80.00
60.00
-
-
-
  4
-
-
-
-
-
  5
-
-
-
-
-
  6
80.00
60.00
-
-
  7
80.00
60.00
-
-
-
  8
105.00
85.00
-
-
-
  9
115.00
85.00
-
-
-
  10
115.00
85.00
-
-
-
  11
-
-
-
-
-
  12
-
-
-
-
-
  13
120.00
90.00
-
-
-
  14
-
-
-
25.00
-
  15
-
-
-
25.00
-
  16
-
-
120.00
27.00
-
  17
-
-
90.00
27.00
-
  18
-
-
-
-
-
  19
-
-
-
-
-
  20
-
-
90.00
27.00
-
  21
-
-
90.00
27.00
30.00
  22
-
-
90.00
27.00
30.00
  23
-
-
90.00
27.00
27.00
  24
-
-
90.00
27.00
27.00
  25
-
-
-
-
-
  26
-
-
-
-
-
  27
-
-
110.00
30.00
25.00
  28
-
-
110.00
30.00
25.00
  29
-
-
110.00
30.00
25.00
  30
-
-
110.00
30.00
25.00