มังคุด
ราคารับซื้อรายวันสินค้าเกษตรกรรมที่ตลาดกลางและตลาดสำคัญ
ศูนย์สารสนเทศการเกษตร สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

                           
                          หน่วย : บาท/กก.
ปี 2559 มังคุดผิวมัน มังคุด
เดือน วันที่ ตลาดอวยชัย ตลาดผลไม้บ้านนาเดิม ตลาดอวยชัย จุดรับซื้อ คุณณพล  สหกรณ์การเกษตร บ้านนาสาร จำกัด ตลาดผลไม้บ้านนาเดิม ตลาดผลไม้บ้านช้างกลาง
อ.หลังสวน อ.นาเดิม อ.หลังสวน อ.บ้านนาสาร อ.นาสาร อ.นาเดิม อ.ช้างกลาง
จ.ชุมพร จ.สุราษฎร์ธานี จ.ชุมพร จ.สุราษฎร์ธานี จ.สุราษฎร์ธานี จ.สุราษฎร์ธานี จ.นครศรีธรรมราช
ขนาดใหญ่ ขนาดกลาง ขนาดเล็ก ขนาดใหญ่ ขนาดกลาง ขนาดเล็ก ขนาดคละ คละ
เมษายน 1                        
  2                        
  3                        
  4                        
  5                        
  6                        
  7                        
  8                        
  9                        
  10                        
  11                        
  12                        
  13                        
  14                        
  15                        
  16                        
  17                        
  18                        
  19                        
  20                        
  21                        
  22                        
  23                        
  24                        
  25                        
  26                        
  27                        
  28                        
  29                        
  30                        
                           
                           
หมายเหตุ  :  มังคุด ผลผลิตหมด