มันฝรั่งโรงงาน
ราคาขายได้รายวันสินค้าเกษตรที่ฟาร์มสำคัญ
ศูนย์สารสนเทศการเกษตร สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

 

  << ข้อมูลเดือน พ.ค. 59
  หน่วย : บาท/กก.

ปี 2559

มันฝรั่งโรงงาน
เดือน วันที่ บริษัท เป๊ปซี่-โคล่า (ไทย) เทรดดิ้ง จำกัด
อ.พบพระ  จ.ตาก โทร. (081)8882530
ขนาดใหญ่
มิถุนายน 1  
  2  
  3  
  4  
  5  
  6  
  7  
  8  
  9  
  10  
  11  
  12  
  13  
  14  
  15  
  16  
  17  
  18  
  19  
  20  
  21  
  22  
  23  
  24  
  25  
  26  
  27  
  28  
  29  
  30