เงาะโรงเรียน
ราคารับซื้อรายวันสินค้าเกษตรกรรมที่ตลาดกลางและตลาดสำคัญ
ศูนย์สารสนเทศการเกษตร สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

         
        หน่วย : บาท/กก.
ปี 2559 เงาะโรงเรียน(ตะกร้า)
ตลาดผลไม้แสนตุ้ง
ตลาดกลางเขาดิน จุดรับซื้อ คุณวารินทร์  สหกรณ์การเกษตรบ้านนาสาร จำกัด ตลาดผลไม้บ้านนาเดิม
อ.เขาสมิง
อ.แกลง  อ.นาสาร อ.นาสาร อ.นาเดิม
จ.ตราด
จ.ระยอง จ.สุราษฎร์ธานี จ.สุราษฎร์ธานี จ.สุราษฎร์ธานี
เดือน วันที่ ตะกร้า        
มิถุนายน 1
22.00
25.00
-
-
-
  2
22.00
25.00
-
-
-
  3
23.00
22.00
-
-
-
  4
-
-
-
-
-
  5
-
-
-
-
-
  6
26.00
20.00
-
-
-
  7
26.00
22.00
-
-
-
  8
26.00
22.00
-
-
-
  9
26.30
23.00
-
-
-
  10
26.00
28.00
-
-
-
  11
-
-
-
-
-
  12
-
-
-
-
-
  13
28.00
28.00
40.00
-
-
  14
28.00
28.00
40.00
-
-
  15
28.00
28.00
40.00
-
-
  16
30.00
32.00
40.00
-
-
  17
30.00
32.00
40.00
-
-
  18
-
-
-
-
-
  19
-
-
-
-
-
  20
30.00
30.00
40.00
-
-
  21
30.00
35.00
40.00
-
-
  22
-
35.00
40.00
40.00
40.00
  23
-
35.00
41.00
40.00
40.00
  24
-
35.00
41.00
40.00
40.00
  25
-
-
-
-
-
  26
-
-
-
-
-
  27
-
35.00
45.00
42.00
40.00
  28
-
35.00
45.00
42.00
40.00
  29
-
35.00
45.00
43.00
40.00
  30
-
35.00
45.00
43.00
40.00