หอมแดง
ราคารับซื้อรายวันสินค้าเกษตรกรรมที่ตลาดสำคัญ
ศูนย์สารสนเทศการเกษตร สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

    << ข้อมูลเดือน พ.ค. 59
 
หน่วย : บาท/กก.
ปี 2559 หอมแดงสด หอมแดง แห้ง 7-15 วัน
เดือน วันที่ จุดรับซื้อ คุณฉายพิน  รุ่นบาง จุดรับซื้อ คุณฉายพิน  รุ่นบาง ร้านสิทธิกร
จ.ลำปาง อ.บ้านโฮ่ง จ.ลำพูน อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ
  โทร.(053)595337 โทร. (045) 611576
ขนาดคละ ขนาดใหญ่ ขนาดกลาง ขนาดเล็ก
มิถุนายน 1          
  2          
  3          
  4          
  5          
  6          
  7          
  8          
  9          
  10          
  11          
  12          
  13          
  14          
  15          
  16          
  17          
  18          
  19          
  20          
  21          
  22          
  23          
  24          
  25          
  26          
  27          
  28          
  29          
  30