ถั่วเหลือง
ราคารับซื้อรายวันสินค้าเกษตรกรรมที่ตลาดสำคัญ
ศูนย์สารสนเทศการเกษตร สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

   
  หน่วย : บาท/กก.

ปี 2559

ถั่วเหลือง
เดือน วันที่ ร้านลิ้มศักดากุล สหกรณ์การเกษตร  ร้านนุชจรีย์  พัฒนา
ต.หางดง อ.หางดง อ.แม่ลาน้อย ต.ไทยชนะศึก  อ.ทุ่งเสลี่ยม
 จ.เชียงใหม่ จ. แม่ฮ่องสอน  จ.สุโขทัย
   โทร.053-441627        โทร.053-689016 โทร.089-9575436
มิถุนายน 1      
  2      
  3      
  4      
  5      
  6      
  7      
  8      
  9      
  10      
  11      
  12      
  13      
  14      
  15      
  16      
  17      
  18      
  19      
  20      
  21      
  22      
  23      
  24      
  25      
  26      
  27      
  28      
  29      
  30