อ้อยโรงงาน
ราคารับซื้อรายวันสินค้าเกษตรกรรมที่ตลาดสำคัญ
ศูนย์สารสนเทศการเกษตร สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

    << ข้อมูลเดือน พ.ค. 59
  หน่วย : บาท/ตัน

ปี 2559

อ้อยโรงงาน
เดือน วันที่ บริษัท ไทยเอกลักษณ์ จำกัด บริษัท น้ำตาลนครเพชร จำกัด
ต.คุ้งตะเภา  อ.เมือง ต.เทพนคร อ.เมือง
จ.อุตรดิตถ์ จ.กำแพงเพชร
โทร. (055)407241 โทร.(055) 729236  ต่อ 123,108
มิถุนายน 1    
  2    
  3    
  4    
  5    
  6    
  7    
  8    
  9    
  10    
  11    
  12    
  13    
  14    
  15    
  16    
  17    
  18    
  19    
  20    
  21    
  22    
  23    
  24    
  25    
  26    
  27    
  28    
  29    
  30