Thai TH English ENG
หน้าหลัก แผนผังเว็บไซต์ ถาม-ตอบ FAQs การช่วยเหลือ
เกี่ยวกับสำนักงาน
เศรษฐกิจการเกษตร

ทำเนียบผู้บริหาร

สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

เลขาธิการ
 
นางสาวจริยา สุทธิไชยา
เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

รองเลขาธิการ
 
นายคมสัน จำรูญพงษ์
รองเลขาธิการฯ
นางจันทร์ธิดา มีเดช
รองเลขาธิการฯ
นางสาวรังษิต ภู่ศิริภิญโญ
รองเลขาธิการฯ

ผู้อำนวยการศูนย์/สำนัก
 
นายสมมาตร ยิ่งยวด
ศูนย์สารสนเทศการเกษตร
นางสุวิมล ขุนพันธุ์
ศูนย์ประเมินผล
นางสาวทัศนีย์ เมืองแก้ว
กองนโยบายและแผนพัฒนาการเกษตร

นางสาวราตรี เม่นประเสริฐ
สำนักวิจัยเศรษฐกิจการเกษตร
นายณฐนน เข็มเงิน 
สำนักงานเลขานุการกรม
นายวินิต อธิสุข
กองเศรษฐกิจการเกษตรระหว่างประเทศ

นายภูมิศักดิ์ ราศรี 
ศูนย์ปฏิบัติการเศรษฐกิจการเกษตร

ผู้อำนวยการเขต
 
นายอนุสรณ์ พรชัย
สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 1 
จ.เชียงใหม่

นายบุญลาภ โสวัณณะ
สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 2 
จ.พิษณุโลก

นายฉัตรชัย เต้าทอง
สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 3 
จ.อุดรธานี

นางราตรี พูนพิริยะทรัพย์
สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 4 
จ.ขอนแก่น
นางสาวนงนุช ดีแท้ 
สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 5 
จ.นครราชสีมา
นายสุชัย กิตตินันทะศิลป์
สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 6
จ.ชลบุรี

นางอัญชนา ตราโช
สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 7 
จ.ชัยนาท
นายธรณิศร กลิ่นภักดี
สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 8
จ.สุราษฎร์ธานี
นายพลเชษฐ์ ตราโช
สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 9 
จ.สงขลา

นางเพ็ญศิริ วงษ์วาท
สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 10 
จ.ราชบุรี
นายไพฑูรย์ สีลาพัฒน์
สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 11
จ.อุบลราชธานี
นายชีวิต เม่งเอียด
สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 12
จ.นครสวรรค์

ผู้เชี่ยวชาญ
 
นางผกาพรรณ ศรลัมพ์
ด้านเศรษฐกิจทรัพยากรธรรมชาติทางการเกษตร
นางประนาถ พิพิธกุล
ด้านเศรษฐกิจการแปรรูปสินค้าเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตร
นายภูมิศักดิ์ ราศรี
ด้านนโยบายระบบเศรษฐกิจการเกษตร
นางเสาวณีย์ นทีทวีวัฒน์
ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล
นายเปรมชัย เกตุสำเภา
ปฏิบัติงานในตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญ
ด้านสารสนเทศการเกษตร
นางสาวเพียงเพ็ญ บุญชูดวง 
ปฏิบัติงานในตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญ
ด้านตรวจสอบภายใน

นายชัยภัทร์ รัชคุปต์ 
ปฏิบัติงานในตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญ
ด้านเศรษฐกิจการผลิตและการตลาด
นายธวัชชัย เดชาเชษฐ์ 
ปฏิบัติงานในตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญ
ด้านนโยบายเศรษฐกิจการเกษตรระหว่างประเทศ
นายทรงกลด ชนะกาย
ปฏิบัติงานในตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญ
ด้านระบบข้อมูลสถิติการเกษตร

นายเสกสรร ศิริกุล
ด้านนโยบายพัฒนาการเกษตรชนบท
-
ด้านประเมินผลการพัฒนาการเกษตร
สงวนลิขสิทธิ์ตาม พรบ.ลิขสิทธิ์ สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ถ.พหลโยธิน เขตจตุจักร กทม. 10900 โทร. 0-2940-5550 - 1, 0-2940-5553 - 4
Email : prcai@oae.go.th