หนังสือที่พิมพ์เผยแพร่ของสำนักงานมีอะไรบ้าง มีระยะเวลาออก อย่างไร ขอรับได้ที่ไหน


1. สถิติการเกษตรของประเทศไทย 1 ครั้ง/ปี ตึก ศสส. และประชาสัมพันธ์ ตึก 8 ชั้น
2. สถิติสินค้าเกษตรไทยกับต่างประเทศ 1 ครั้ง/ปี สปข. ตึก ศสส. และประชาสัมพันธ์ ตึก 8 ชั้น
3. ข้อมูลพื้นฐานเศรษฐกิจการเกษตร 1 ครั้ง/ปี สปข. ตึก ศสส. และประชาสัมพันธ์ ตึก 8 ชั้น
4. ตัวชี้วัดเศรษฐกิจการเกษตรประเทศไทย 1 ครั้ง/ปี สปข. ตึก ศสส. และประชาสัมพันธ์ ตึก 8 ชั้น