หากต้องการทราบข้อมูลอื่นที่ไม่สามารถเผยแพร่ได้ ต้องติดต่อที่ไหน


ส่วนปฏิบัติการข้อมูลการเกษตร ศูนย์สารสนเทศการเกษตร โทร.0-2561-2870, 0-2940-6641
E-mail : prcai@oae.go.th