ทำไมข้อมูลที่นำเสนอบางอย่าง เช่นเรื่องการนำเข้า-ส่งออก ปริมาณการผลิต มีค่าไม่ตรงกับหน่วยงานอื่น จึงต้องการทราบคำจำกัดความของข้อมูลแต่ละตัว


การนำเข้า-ส่งออก แต่ละหน่วยงานมีการจัดกลุ่มสินค้าต่างกัน
ปริมาณการผลิต ใช้วิธีการสำรวจไม่เหมือนกัน, ระยะเวลาการสำรวจไม่ตรงกัน