หน้าหลัก แผนผังเว็บไซต์ ถาม-ตอบ FAQs การช่วยเหลือ
ข้อมูลเศรษฐกิจ
การเกษตร
ผลพยากรณ์

ข้อมูลจากคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพข้อมูลด้านการเกษตร

พืชไร่

 

ตารางแสดงข้อมูลระดับประเทศ

 

ข้าวนาปี

ตารางข้อมูลระดับภาค

สถานการณ์การผลิต

 

ข้าวนาปรัง

ตารางข้อมูลระดับภาค

สถานการณ์การผลิต

 

ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์

ตารางข้อมูลระดับภาค

สถานการณ์การผลิต

 

ถั่วเหลือง

ตารางข้อมูลระดับภาค

สถานการณ์การผลิต

 

มันสำปะหลังโรงงาน

ตารางข้อมูลระดับภาค

สถานการณ์การผลิต

 

สับปะรดโรงงาน

ตารางข้อมูลระดับภาค

สถานการณ์การผลิต

ไม้ยืนต้น

 

ตารางแสดงข้อมูลระดับประเทศ

 

กาแฟ

ตารางข้อมูลระดับภาค

สถานการณ์การผลิต

 

ปาล์มน้ำมัน

ตารางข้อมูลระดับภาค

สถานการณ์การผลิต

 

ยางพารา

ตารางข้อมูลระดับภาค

สถานการณ์การผลิต

ประมง

 

ตารางแสดงข้อมูลระดับประเทศ

 

กุ้งขาวแวนนาไม

ตารางข้อมูลระดับภาค

สถานการณ์การผลิต

 

กุ้งกุลาดำ

ตารางข้อมูลระดับภาค

สถานการณ์การผลิต

 

ปลานิล

ตารางข้อมูลระดับภาค

สถานการณ์การผลิต

 

ปลาดุก

ตารางข้อมูลระดับภาค

สถานการณ์การผลิต

 

ข้อมูลจากคณะกรรมการพัฒนาและบริหารจัดการผลไม้

ไม้ผล

 

ตารางแสดงข้อมูลระดับประเทศ

 

ลำไย

ตารางข้อมูลระดับภาค

สถานการณ์การผลิต

 

ลิ้นจี่

ตารางข้อมูลระดับภาค

สถานการณ์การผลิต

 

เงาะ

ตารางข้อมูลระดับภาค

สถานการณ์การผลิต

 

ทุเรียน

ตารางข้อมูลระดับภาค

สถานการณ์การผลิต

 

มังคุด

ตารางข้อมูลระดับภาค

สถานการณ์การผลิต

 

ลองกอง

ตารางข้อมูลระดับภาค

สถานการณ์การผลิต

 

ปฏิทินฤดูการผลิต

 

 
สงวนลิขสิทธิ์ตาม พรบ.ลิขสิทธิ์ สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ถ.พหลโยธิน เขตจตุจักร กทม. 10900 โทร. 0-2940-5550 - 1, 0-2940-5553 - 4
Email :
prcai@oae.go.th