หน้าหลัก แผนผังเว็บไซต์ ถาม-ตอบ FAQs การช่วยเหลือ
ข้อมูลเศรษฐกิจ
การเกษตร
ผลพยากรณ์

ข้อมูลจากคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพข้อมูลด้านการเกษตร เมื่อวันที่ 20 ธ.ค. 2560

ผลพยากรณ์การผลิตพืชเศรษฐกิจที่สำคัญ ปีเพาะปลูก 2560-61

 

ข้าวนาปี

ตารางข้อมูลระดับภาค

สถานการณ์การผลิต

 

ข้าวนาปรัง

ตารางข้อมูลระดับภาค

สถานการณ์การผลิต

 

ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์

ตารางข้อมูลระดับภาค

สถานการณ์การผลิต

 

ถั่วเหลือง

ตารางข้อมูลระดับภาค

สถานการณ์การผลิต

 

มันสำปะหลังโรงงาน

ตารางข้อมูลระดับภาค

สถานการณ์การผลิต

 

กาแฟ

ตารางข้อมูลระดับภาค

สถานการณ์การผลิต

ผลพยากรณ์การผลิตพืชไร่ และไม้ยืนต้นที่สำคัญ ปี 2561

 

สับปะรดโรงงาน

ตารางข้อมูลระดับภาค

สถานการณ์การผลิต

 

ปาล์มน้ำมัน

ตารางข้อมูลระดับภาค

สถานการณ์การผลิต

 

ยางพารา

ตารางข้อมูลระดับภาค

สถานการณ์การผลิต

ผลพยากรณ์การผลิตไม้ผลและพืชผักที่สำคัญ ปี 2561

 

ลำไย

ตารางข้อมูลระดับภาค

สถานการณ์การผลิต

 

ลิ้นจี่

ตารางข้อมูลระดับภาค

สถานการณ์การผลิต

 

เงาะ

ตารางข้อมูลระดับภาค

สถานการณ์การผลิต

 

ทุเรียน

ตารางข้อมูลระดับภาค

สถานการณ์การผลิต

 

มังคุด

ตารางข้อมูลระดับภาค

สถานการณ์การผลิต

 

ลองกอง

ตารางข้อมูลระดับภาค

สถานการณ์การผลิต

 

กระเทียม

ตารางข้อมูลระดับภาค

สถานการณ์การผลิต

 

หอมแดง

ตารางข้อมูลระดับภาค

สถานการณ์การผลิต

 

หอมหัวใหญ่

ตารางข้อมูลระดับภาค

สถานการณ์การผลิต

 

มันฝรั่ง

ตารางข้อมูลระดับภาค

สถานการณ์การผลิต

ผลพยากรณ์ปริมาณการผลิตประมง ปี 2561

 

กุ้งขาวแวนนาไม

ตารางข้อมูลระดับภาค

สถานการณ์การผลิต

 

กุ้งกุลาดำ

ตารางข้อมูลระดับภาค

สถานการณ์การผลิต

 

ปลานิล

ตารางข้อมูลระดับภาค

สถานการณ์การผลิต

 

ปลาดุก

ตารางข้อมูลระดับภาค

สถานการณ์การผลิต

 

 

ปฏิทินฤดูการผลิต

 

 

 

 

 

อัพเดทข้อมูล 05 มกราคม 2561

 
สงวนลิขสิทธิ์ตาม พรบ.ลิขสิทธิ์ สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ถ.พหลโยธิน เขตจตุจักร กทม. 10900 โทร. 0-2561-2870
Email :
prcai@oae.go.th