HOME
 
โดย สำนักวิจัยเศรษฐกิจการเกษตร สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

ความเป็นมา ประเทศไทยให้สัตยาบันต่ออนุสัญญา UNFCCC เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2537 และเป็นภาคีพิธีสารเกียวโตเมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2548  โดยการดำเนินงานด้านการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศของไทยอยู่ภายใต้คณะกรรมการนโยบายการเปลี่ยนแปลงภูมิสภาพอากาศแห่งชาติ มีนายกรัฐมนตรี เป็นประธาน และเลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ เป็นฝ่ายเลขาฯ

การดำเนินงานที่สำคัญ

1) สผ. ได้จัดทำแผนยุทธศาสตร์แห่งชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ พ.ศ. 2551-2555 และแผนแม่บทรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ โดยแผนยุทธศาสตร์แห่งชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ พ.ศ. 2551-2555 ได้รับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2551 แผนยุทธศาสตร์ดังกล่าวกำหนดประเด็นยุทธศาสตร์ 6 ด้าน คือ (1) สร้างความสามารถในการปรับตัวเพื่อรับมือและลดความล่อแหลมต่อผลกระทบจากสภาพภูมิอากาศ (2) สนับสนุนการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก (2) สนับสนุนงานวิจัยและพัฒนา (4) สร้างความตระหนักรู้และการมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหา (5) เพิ่มศักยภาพของบุคลากร และ (6) การพัฒนาการดำเนินงานในกรอบความร่วมมือกับต่างประเทศ

 2) คณะรัฐมนตรีมีมติ เห็นชอบให้จัดตั้งองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (อบก.) ขึ้น เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2550 โดยมีฐานะเป็นองค์การมหาชน อยู่ภายใต้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อบริหารจัดการเกี่ยวกับโครงการที่ลดการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกตามกลไกการพัฒนาที่สะอาด และเป็นศูนย์กลางข้อมูลที่เกี่ยวกับสถานการณ์ดำเนินงานด้านก๊าซเรือนกระจก ล่าสุดมีโครงการที่ได้รับหนังสือให้คำรับรองโครงการ CDM แล้ว จำนวน 94 โครงการ คิดเป็นปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ลดได้ 5.983 ล้านตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่าต่อปี  ส่วนใหญ่เป็นโครงการผลิตพลังงานจากก๊าซชีวภาพจากน้ำเสียโรงงานอุตสาหกรรม และโครงการผลิตพลังงานจากชีวมวล ซึ่งภาคเกษตรมีส่วนในการดำเนินการเรื่องการจัดการมูลสัตว์ และใช้แกลบผลิตเป็นพลังงาน เป็นต้น

3) เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2552 คณะรัฐมนตรีอนุมัติให้ ทส. ตั้งสำนักงานประสานการจัดการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ ทำหน้าที่หน่วยงานกลางประสานการดำเนินงานของกรอบอนุสัญญา UNFCCC และพิธีสารเกียวโต และประสานงานระหว่างผู้ประสานงานด้านการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ (Climate Change Officer: CCO) ซึ่งคณะรัฐมนตรีมีมติให้จัดตั้ง CCO 30 หน่วยงานเป็นหน่วยงานระดับกระทรวง 19 หน่วยงานและไม่ใช่กระทรวง 11 หน่วยงาน สำหรับ CCO ของกระทรวง รัฐมนตรีเจ้ากระททรวงเป็นผุ้เสนอชื่อให้นายกรัฐมนตรีแต่งตั้ง มีอำนาจหน้าที่และบทบาทสนับสนุนการดำเนินงานด้านการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศของประเทศไทยภายใต้คณะกรรมการนโยบายการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศแห่งชาติ สำหรับ กษ. ได้แต่งตั้งรองปลัด กษ. นางสาวสุพัตรา ธนเสนีวัฒน์

ท่าทีประเทศไทย การประชุม COP 15 นายกรัฐมนตรี นายอภิสิทธิ เวชชาชีวะ เป็นหัวหน้าคณะผู้แทนเจรจาไทยเข้าร่วมประชุม หลังจากการประชุม COP 15 ประเทศไทยแสดงท่าทีเห็นด้วยกับข้อตกลงโคเปนเฮเกน แต่ไม่ได้ดำเนินการส่งมาตรการในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกตามที่ระบุไว้ข้อตกลงโคเปนเฮเกน เนื่องจากยังต้องพิจารณาข้อกฎหมายในประเทศ

การดำเนินการของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้จัดทำ แผนบรรเทาภาวะโลกร้อนด้านการเกษตร พ.ศ. 2551-2554 แผนดังกล่าวได้รับความเห็นชอบในหลักการจากคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2550 และสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้นำไปบูรณาการภายใต้นโยบายและยุทธศาสตร์การป้องกันและแก้ไขปัญหาด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศแล้ว

แผนบรรเทาภาวะโลกร้อนด้านการเกษตร พ.ศ. 2551-2554 ประกอบด้วย 3 ยุทธศาสตร์ ได้แก่ 1) ยุทธศาสตร์การจัดการองค์ความรู้ 2) ยุทธศาสตร์การป้องกันแก้ไขปัญหา แต่ละยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย 5 แผนงาน ได้แก่ แผนงานด้านพืช ด้านดิน ด้านน้ำ ด้านปศุสัตว์และการประมงและแผนงานด้านการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศกับการเกษตร และ 3) ยุทธศาสตร์ด้านการรณรงค์เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ ถ่ายทอดความรู้และพัฒนาบุคลากร 
เนื่องจากแผนบรรเทาภาวะโลกร้อนด้านการเกษตรจะสิ้นสุดในปี 2554 จึงได้มีการการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการจัดทำยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศด้านการเกษตร เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2553 โดยมีรองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (นางสาวสุพัตรา ธนเสนีวัฒน์)เป็นประธาน และ สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร เป็นฝ่ายเลขาฯ คณะอนุกรรมการฯ มีอำนาจหน้าที่จัดทำยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศด้านการเกษตร พ.ศ. 2553 -2555 ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พิจารณาเตรียมการรองรับเพื่อการปรับตัวและลดผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศต่อภาคเกษตร ตลอดจนติดตามประเมินผลการดำเนินงานและรายงานต่อคณะกรรมการโยบายและแผนพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์