ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมชุดวงกบประตูและฝาผนังอลูมิเนียมทางเข้าห้องฝ่ายพัสดุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (08/12/2560)
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องและเปลี่ยนอุปกรณ์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องของรถยนต์ราชการ หมายเลขทะเบียน ฌม-2133 กทม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (07/12/2560)
  ประกาศสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (01/12/2560)
เรื่อง ประกวดราคาจ้างปรับปรุงห้องประชุม ช้ัน ๒ อาคารศูนย์ปฏิบัติการเศรษฐกิจการเกษตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  ประกาศสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (01/12/2560)
เรื่อง ประกวดราคาจ้างพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศอัจฉริยะ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  ประกาศสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (01/12/2560)
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่าเครื่องถ่ายเอกสารชนิดขาว-ดำ ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง (01/12/2560)
โครงการ เช่าบริการสารสื่อสารและบริการอินเทอร์เน็ต ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
  ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง (01/12/2560)
โครงการ จ้างพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศอัจฉริยะ
  ประกาศสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (01/12/2560)
เรื่อง ประกวดราคาเช่าบริการสายสื่อสารและบริการอินเทอร์เน็ต ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง (01/12/2560)
โครงการ ประกวดราคาจ้างปรับปรุงห้องประชุม ช้ัน ๒ อาคารศูนย์ปฏิบัติการเศรษฐกิจการเกษตร
  ประกาศสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (30/11/2560)
เรื่อง ประกวดราคาจ้างพัฒนาระบบฐานข้อมูลเกษตรกรกลาง ระยะที่ ๒ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)