ประกาศสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (21/02/2561)
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ
  ประกาศสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (20/02/2561)
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างปรับปรุงห้องประชุม ชั้น ๒ อาคารศูนย์ปฏิบัติการเศรษฐกิจการเกษตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  ประกาศสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (20/02/2561)
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อระบบโสตทัศนูปกรณ์พร้อมติดตั้งสำหรับห้องปฏิบัติการวอร์รูม ชั้น ๓ อาคารศูนย์ปฏิบัติการเศรษฐกิจการเกษตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  ประกวดราคาซื้อเครื่องปรับอากาศพร้อมติดตั้ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกศ์ (e-bidding) (20/02/2561)
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำป้ายบอกทาง พร้อมติดตั้ง (20/02/2561)
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องปรับอากาศพร้อมติดตั้งโดยวิธีเฉพาะเจาะจง (19/02/2561)
  ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้จัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง โครงการ ซื้อเครื่องปรับอากาศ (19/02/2561)
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเปลี่ยนขายึดยางแท่นเครื่องและอุปกรณ์อื่นๆที่เกี่ยวข้อง รถราชการหมายเลขทะเบียบ ฎถ ๙๙๑๘ กทม. (19/02/2561)
  ประกาศสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (15/02/2561)
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการพิจารณา อ่าน ตรวจ ให้คำแนะนำในการปรับปรุงแก้ไขผลงาน ศึกษาวิจัย ด้านประเมินผล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  ประกาศสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (15/02/2561)
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการพิจารณา อ่าน ตรวจ ให้คำแนะนำในการปรับปรุงแก้ไขผลงาน ศึกษาวิจัย ด้านสถิติและงานวิชาการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง