หน้าหลัก แผนผังเว็บไซต์ ถาม-ตอบ FAQs การช่วยเหลือ

แบบสำรวจความพึงพอใจและความไม่พึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อ
สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร


ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม

เพศ

 
ชาย
หญิง

อายุ

 
ต่ำกว่า 20 ปี
20 - 30 ปี
31 - 40 ปี
41 - 50 ปี
50 ปีขึ้นไป

การศึกษา

 
มัธยมศึกษาหรือต่ำกว่า
อนุปริญญา
ปริญญาตรี
สูงกว่าปริญญาตรี

อาชีพ

 
หน่วยงานภายนอกกระทรวงเกษตรฯ
หน่วยงานภายในกระทรวงเกษตรฯ
กลุ่มเอกชน
กลุ่มนักศึกษา
เกษตรกร/ประชาชนทั่วไป

หน่วยงานที่ให้บริการ(เฉพาะเจ้าหน้าที่)

 
ศสส.
สวศ.
สนผ.
ศปผ.
สลก.
สศป.
สศข. ...........

ประเภทที่ให้บริการ

 
ข้อมูลสารสนเทศการเกษตร
วิเคราะห์ วิจัย เศรษฐกิจการเกษตร
ด้านนโยบายและแผนพัฒนาการเกษตร
การติดตามและประเมินผล
อื่นๆ โปรดระบุ...
ช่องทางขอรับบริการ
 
ด้วยตนเอง
โทรศัพท์
e-mail
Web board

ความพึงพอใจและไม่พึงพอใจต่อการให้บริการ


: ประเด็นวัดความพึงพอใจ
พอใจมาก พอใจ พอใจน้อยจนเกือบจะไม่พอใจ ไม่พอใจ ไม่พอใจมาก ไม่แสดงความคิดเห็น
óด้านการให้บริการของเจ้าหน้าที่/บุคลากรที่ให้บริการ
1. เจ้าหน้าที่ให้บริการด้วยความสุภาพ เป็นมิตร
2. เจ้าหน้าที่ให้บริการด้วยความสะดวก รวดเร็ว
3. เจ้าหน้าที่ดูแลเอาใจใส่ กระตือรือร้น เต็มใจให้บริการ
4. เจ้าหน้าที่ให้คำแนะนำ หรือตอบข้อซักถามได้เป็นอย่างดี
óด้านกระบวนการ ขั้นตอนการให้บริการ
5. การให้บริการเป็นระบบและมีขั้นตอนที่เหมาะสม
6. การให้ข้อมูล / รายละเอียดชัดเจนและเข้าใจง่าย
7. มีการให้บริการเป็นไปตามลำดับก่อน – หลัง อย่างยุติธรรม
8. แบบฟอร์มเข้าใจง่ายและสะดวกในการกรอกข้อมูล
óด้านสิ่งอำนวยความสะดวก
9. เครื่องมือ อุปกรณ์ ทันสมัยและทำให้เกิดความสะดวกมากขึ้น
 
10. ช่องทางในการให้บริการของสำนักงาน
óด้านผลจากการให้บริการ
11. ความพึงพอใจต่อความถูกต้องและความน่าเชื่อถือของข้อมูล
12. ได้รับการบริการที่ตรงกับความต้องการ
13. ได้รับบริการที่เป็นประโยชน์

ตอนที่ 3 ภาพรวมการให้บริการ

1. คะแนนเต็ม 10 คะแนน ท่านให้คะแนน ของ  “สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร” กี่คะแนน

 

2. "จุดเด่น"  ของ การบริการที่ประทับใจ คือ

 
3. จุดที่ควรปรับปรุง คือ
 
4.  ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
 

สงวนลิขสิทธิ์ตาม พรบ.ลิขสิทธิ์ สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ถ.พหลโยธิน เขตจตุจักร กทม. 10900 โทร. 0-2940-5550 - 1, 0-2940-5553 - 4
Email : cai-techno@oae.go.th