Thai TH English ENG
 
หน้าหลัก แผนผังเว็บไซต์ ถาม-ตอบ FAQs การช่วยเหลือ
วิจัยเศรษฐกิจการเกษตร
 
งานวิจัยพืชไร่
งานวิจัยพืชสวน
งานวิจัยปศุสัตว์
งานวิจัยประมง
งานวิจัยครัวเรือน
งานวิจัยด้านอื่น
 

Thailand Web Stat 

FONTSIZE
Print this page  |  Send this page  |  export to PDF
หน้าหลัก >> งานวิจัยด้านพืชไร่
วันที่ : ถึงวันที่ :
คำค้น :
เฉพาะหมวดงานวิจัยด้านพืชไร่ ข่าว/บทความทั้งหมด
งานวิจัยด้านพืชไร่

   งานวิจัยปี 2552
   งานวิจัยปี 2556
   งานวิจัยปี 2557

การศึกษาศักยภาพการดำเนินงานของสมาร์ทฟาร์มเมอร์ข้าวที่ส่งผลต่อความสามารถในการแข่งขันเพื่อก้าวเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (12 ต.ค. 2558)
การศึกษาการใช้เทคโนโลยีเครื่องจักรกลการเกษตร กรณีศึกษา: รถตัดอ้อยโรงงาน (12 ต.ค. 2558)
การศึกษาการเปรียบเทียบต้นทุนและผลตอบแทนของแรงงานคนและเครื่องจักรในการผลิตมันสำปะหลัง (9 ต.ค. 2558)
การวิเคราะห์ศักยภาพการผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ในพื่นที่นาปรัง ปีเพาะปลูก 2548/49 (12 พ.ย. 2557)
การศึกษาเศรษฐกิจสินค้าเกษตรเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) กรณีศึกษา: สินค้ามันสำปะหลัง ของราชอาณาจักรกัมพูชา (7 ต.ค. 2557)
การศึกษาเศรษฐกิจสินค้าเกษตรเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) กรณีศึกษา : สินค้าถั่วเขียว ของสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ (7 ต.ค. 2557)
การศึกษาเศรษฐกิจสินค้าเกษตรเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) กรณีศึกษา : สินค้าข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ราชอาณาจักรกัมพูชา และสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (7 ต.ค. 2557)
การศึกษาเศรษฐกิจสินค้าเกษตรเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) กรณีศึกษา : สินค้าข้าว ของ สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว และราชอาณาจักรกัมพูชา (7 ต.ค. 2557)
การศึกษาศักยภาพการผลิตกาแฟไทยเพื่อรองรับการเปิดเสรีการค้า (5 ก.ค. 2556)

หน้า : [1]
สงวนลิขสิทธิ์ตาม พรบ.ลิขสิทธิ์ สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ถ.พหลโยธิน เขตจตุจักร กทม. 10900 โทร. 0-2940-5550 - 1, 0-2940-5553 - 4
Email : cai-techno@oae.go.th