Thai TH English ENG
 
หน้าหลัก แผนผังเว็บไซต์ ถาม-ตอบ FAQs การช่วยเหลือ
วิจัยเศรษฐกิจการเกษตร
 
งานวิจัยพืชไร่
งานวิจัยพืชสวน
งานวิจัยปศุสัตว์
งานวิจัยประมง
งานวิจัยครัวเรือน
งานวิจัยด้านอื่น
 

Thailand Web Stat 

FONTSIZE
Print this page  |  Send this page  |  export to PDF
หน้าหลัก >> งานวิจัยด้านประมง
วันที่ : ถึงวันที่ :
คำค้น :
เฉพาะหมวดงานวิจัยด้านประมง ข่าว/บทความทั้งหมด
งานวิจัยด้านประมง

   งานวิจัยปี 2557

การศึกษาเศรษฐกิจสินค้าเกษตรเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) (5 พ.ย. 2558)
การวิเคราะห์ต้นทุนและประสิทธิภาพการผลิตกุ้งกุลาดำ (12 พ.ย. 2557)
การศึกษาเปรียบเทียบการผลิตการตลาดกุ้งขาวแวนนาไมแบบมีสัญญากับไม่มีสัญญา (9 ต.ค. 2557)
การศึกษาเศรษฐกิจสินค้าเกษตรเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนกรณีศึกษา : สินค้าประมงในประเทศราชอาณาจักรกัมพูชา สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว และสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ (7 ต.ค. 2557)
เศรษฐกิจการผลิตและการตลาดปลากะพงขาวในกระชัง (6 ส.ค. 2557)
การศึกษาเศรษฐกิจการผลิตการตลาดปลาป่นระบบประกันคุณภาพ (5 มิ.ย. 2556)

หน้า : [1]
สงวนลิขสิทธิ์ตาม พรบ.ลิขสิทธิ์ สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ถ.พหลโยธิน เขตจตุจักร กทม. 10900 โทร. 0-2940-5550 - 1, 0-2940-5553 - 4
Email : cai-techno@oae.go.th