หน้าหลัก แผนผังเว็บไซต์ ถาม-ตอบ FAQs การช่วยเหลือ
 
เกี่ยวกับสำนักงาน
เศรษฐกิจการเกษตร
 
FONTSIZE
Print this page  |  Send this page  |  export to PDF
หน้าหลัก >> กลุ่มงานจริยธรรมประจำสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

กลุ่มงานจริยธรรมประจำสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร
ระยะเวลา 3 ปี (พ.ศ.2558-2560)
|___ การวิเคราะห์ผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
รายงานสรุปผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียนทั่วไป
กระบวนการจัดการต่อข้อร้องเรียนของสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

หน้า : [1]
สงวนลิขสิทธิ์ตาม พรบ.ลิขสิทธิ์ สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ถ.พหลโยธิน เขตจตุจักร กทม. 10900 โทร. 0-2940-5550 - 1, 0-2940-5553 - 4
Email : cai-techno@oae.go.th