Thai TH English ENG
หน้าหลัก แผนผังเว็บไซต์ ถาม-ตอบ FAQs การช่วยเหลือ
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
 
ข่าวจาก สศก.
ภาพกิจกรรม
ประกาศรับสมัครงาน
ประกาศประกวดราคา
สคริปต์รายการวิทยุ
ข่าวจากหนังสือพิมพ์
เอกสารเผยแพร่
เอกสารเผยแพร่ สวศ.
เอกสารเผยแพร่ ศปผ.
เอกสารเผยแพร่ สศป.
 
FONTSIZE
Print this page  |  Send this page  |  export to PDF
หน้าหลัก >> ข่าวผู้อำนวยการสำนัก,ศูนย์ /ผู้อำนวนการ สศข.
ข่าวผู้อำนวยการสำนัก,ศูนย์ /ผู้อำนวนการ สศข.

การอบรมชี้แจงการสำรวจข้อมูลการเกษตร ปีงบประมาณ ๒๕๖๐ (26 มิ.ย. 2560)
สศท.2 ร่วมพิธีเปิดงานวันรณรงค์สาธิตการผลิตข้าวอินทรีย์ (19 มิ.ย. 2560)
สศท.2 ร่วมประชุมหารือแนวทางการขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ฯ (15 มิ.ย. 2560)
สศท.3 ร่วมงาน Field Day จังหวัดอุดรธานี (15 มิ.ย. 2560)
สศท.12 ร่วมบริจาคโลหิตวันผู้บริจาคโลหิตโลก World Blood Donor Day (14 มิ.ย. 2560)
สศท.8 ร่วมจัดประชุม Zoning จ.สุราษฎร์ธานี (14 มิ.ย. 2560)
สศท.9 ร่วมกิจกรรม Big Cleaning Day (14 มิ.ย. 2560)
สศก. ร่วมประชุม (ร่าง) กรอบยุทธศาสตร์การจัดการด้านอาหารฯ (12 มิ.ย. 2560)
สศท.3 ร่วมประชุมงานอบรมหลักสูตร Smart Officer รุ่นที่ 22 (6 มิ.ย. 2560)
สศท.9 ร่วมสัมมนาขับเคลื่อน ศพก. ระดับประเทศ ครั้งที่ 6 (2 มิ.ย. 2560)
สศท.5 ร่วมกิจกรรม 5 ส.ไตรมาส 3 (BIG CLEANING DAY) (2 มิ.ย. 2560)
สศท.4 ชี้แจงแบบสอบถามการประเมินโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ (1 มิ.ย. 2560)
สศก.จัดบรรยายเรื่อง “พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 และแนวทางปฏิบัติ” (29 พ.ค. 2560)
สศท.2 ร่วมประชุมสัมมนาโครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ (26 พ.ค. 2560)
การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง โครงการ “คู่มือเทคนิคทางเศรษฐมิติเบื้องต้นสำหรับการประเมิน” (26 พ.ค. 2560)
สศท.2 ร่วมประชุมติดตามโครงการตามนโยบาย กษ. (25 พ.ค. 2560)
ผอ.สศท.5 ประชุมคณะทำงานพัฒนางานสารสนเทศการเกษตร สศท.1-12 (25 พ.ค. 2560)
สศท.2 ลงพื้นที่งาน Field Day ฤดูกาลเพาะปลูก ปี 2560/61 (23 พ.ค. 2560)
ประชุมคณะทำงานด้านวิจัยฯ (23 พ.ค. 2560)
สศท.2 ร่วมประชุมโครงการบริหารเขตสินค้าเกษตรที่สำคัญ (Zoning) (23 พ.ค. 2560)

หน้า : [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 ถัดไป>>
สงวนลิขสิทธิ์ตาม พรบ.ลิขสิทธิ์ สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ถ.พหลโยธิน เขตจตุจักร กทม. 10900 โทร. 0-2940-5550 - 1, 0-2940-5553 - 4
Email : cai-techno@oae.go.th