FONTSIZE
ปฏิทินการผลิต

 

เอกสารเผยแพร่
ตัวชี้วัดเศรษฐกิจการเกษตรของประเทศไทย ปี 2557รายงานประจำปี กระทรวงเกษตรฯ ปี 2558
 

ดูทั้งหมด

ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์ของราชการ
เส้นทางก้าวหน้าสู่สายอาชีพ
km
กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม
ศูนย์ข้อมูลไม้ผล
ห้องสมุด
intranet
แบบสำรวจความพึงพอใจ
รับเรื่องร้องเรียน
หน้าหลัก >> การใช้จ่ายงบประมาณ กษ.

การใช้จ่ายงบประมาณ กษ.

   การใช้จ่ายงบประมาณ กษ. ปี2561
   การใช้จ่ายงบประมาณ กษ. ปี2560
   การใช้จ่ายงบประมาณ กษ. ปี2559
   แบบฟอร์มการรายงานผลการดำเนินงาน การเบิกจ่ายงบประมาณ
   การใช้จ่ายงบประมาณ กษ. ปี2558
   การใช้จ่ายงบประมาณ กษ. ปี2557

ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณปี 2561 ของ กษ.ข้อมูล ณ 16 กุมภาพันธ์ 2561 (16 ก.พ. 2561)
ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณปี 2561 ของ กษ.ข้อมูล ณ 9 กุมภาพันธ์ 2561 (12 ก.พ. 2561)
ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณปี 2561 ของ กษ.ข้อมูล ณ 2 กุมภาพันธ์ 2561 (2 ก.พ. 2561)
ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณปี 2561 ของ กษ.ข้อมูล ณ 26 มกราคม 2561 (26 ม.ค. 2561)
ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณปี 2561 ของ กษ.ข้อมูล ณ 19 มกราคม 2561 (19 ม.ค. 2561)
ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณปี 2561 ของ กษ.ข้อมูล ณ 12 มกราคม 2561 (15 ม.ค. 2561)
ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณปี 2561 ของ กษ.ข้อมูล ณ 5 มกราคม 2561 (8 ม.ค. 2561)
ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณปี 2561 ของ กษ.ข้อมูล ณ วันที่ 15 ธันวาคม 2560 (18 ธ.ค. 2560)
ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณปี 2561 ของ กษ.ข้อมูล ณ วันที่ 8 ธันวาคม 2560 (8 ธ.ค. 2560)
ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณปี 2561 ของ กษ.ข้อมูล ณ วันที่ 1 ธันวาคม 2560 (1 ธ.ค. 2560)
ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณปี 2561 ของ กษ.ข้อมูล ณ วันที่ 24 พฤศจิกายน 2560 (27 พ.ย. 2560)
ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณปี 2561 ของ กษ.ข้อมูล ณ วันที่ 17 พฤศจิกายน 2560 (17 พ.ย. 2560)
ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณปี 2561 ของ กษ.ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2560 (10 พ.ย. 2560)
ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณปี 2561 ของ กษ.ข้อมูล ณ วันที่ 3 พฤศจิกายน 2560 (3 พ.ย. 2560)
ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณปี 2560 ของ กษ.ข้อมูล ณ วันที่ 29 กันยายน 2560 (29 ก.ย. 2560)
ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณปี 2560 ของ กษ.ข้อมูล ณ วันที่ 22 กันยายน 2560 (25 ก.ย. 2560)
ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณปี 2560 ของ กษ.ข้อมูล ณ วันที่ 15 กันยายน 2560 (15 ก.ย. 2560)
ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณปี 2560 ของ กษ.ข้อมูล ณ วันที่ 8 กันยายน 2560 (8 ก.ย. 2560)
ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณปี 2560 ของ กษ.ข้อมูล ณ วันที่ 1 กันยายน 2560 (1 ก.ย. 2560)
ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณปี 2560 ของ กษ.ข้อมูล ณ วันที่ 25 สิงหาคม 2560 (25 ส.ค. 2560)

หน้า : [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 ถัดไป>>
สงวนลิขสิทธิ์ตาม พรบ.ลิขสิทธิ์ สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ถ.พหลโยธิน เขตจตุจักร กทม. 10900 โทร. 0-2561-2870
Email : prcai@oae.go.th