สั่งพิมพ์   ส่งออกเป็น PDF  ส่งออกเป็น Excel
  ปริมาณ : กก.
มูลค่า : บาท
เดือน
Month
มกราคม
January
กุมภาพันธ์
February
มีนาคม
March
เมษายน
April
พฤษภาคม
May
มิถุนายน
June
กรกฎาคม
July
สิงหาคม
August
กันยายน
September
ตุลาคม
October
พฤศจิกายน
November
ธันวาคม
December
รวม/Total
 
ที่มา : สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร โดยความร่วมมือของ กรมศุลกากร

สงวนลิขสิทธิ์ตาม พรบ.ลิขสิทธิ์ สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ถ.พหลโยธิน เขตจตุจักร กทม. 10900 โทร. 0-2940-5550 - 1, 0-2940-5553 - 4, 0-2940-5556 - 9