การประชุมการซักซ้อม ทบทวนแนวทางการปฏิบัติตามนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

เอกสารการประชุมการซักซ้อม ทบทวนแนวทางการปฏิบัติตามนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2560 ณ วันสโมสรทหารบก กรุงเทพฯ
รมว.กษ.มอบนโยบายการขับเคลื่อน กษ
โครงการบริหารจัดการพื้นที่เกษตรกรรม (Zoning by Agri-map) : กรมพัฒนาที่ดิน
การขับเคลื่อนนโยบายเกษตรอินทรีย์ ปี 2560 : กรมวิชาการเกษตร
การขับเคลื่อนมาตรฐานสินค้าเกษตร : สานักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ
การขับเคลื่อน ศพก. เชื่อมโยงแปลงใหญ่ : กรมส่งเสริมการเกษตร
โครงการ 9101 ตามรอยเท้าพ่อ ภายใต้ร่มพระบารมี เพื่อการพัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืน : กรมส่งเสริมการเกษตร
   
ข้อมูลวันที่ 13 กรกฎาคม 2560