ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง


ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง
(Chief Information Officer:CIO)

สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร
อยู่ระหว่างรอการแต่งตั้ง

ตำแหน่งหน้าที่ : 
ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง ประจำสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (CIO) 

ติดต่อ :
50 สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

โทรศัพท์ : 0-2940-7201-2 ภายใน 138,1012