ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง


ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง
(Chief Information Officer:CIO)

สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

นายคมสัน จำรูญพงษ์
รองเลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

ตำแหน่งหน้าที่ : 
ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง ประจำสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (CIO) 

ติดต่อ :
50 สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

โทรศัพท์ : 0-2940-7201-2 ภายใน 138,1012
E-mail :
komsan@oae.go.th

ข้อมูลประวัติการศึกษา และอบรมที่เกี่ยวข้อง
ประวัติการศึกษา
1. ปริญญาตรี     วิทยาศาสตร์บัญฑิต                               มหาวิทยาลัยขอนแก่น
เกษตรศาสตร์
2. ปริญญาโท    วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต/                         มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
เกษตร(โรคพืช)
วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต/                         สถาบันเทคโนโลยีพระจอม
เทคโนโลยีสารสนเทศ                                       เกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

ประวัติการอบรม
* หลักสูตร Supply Chain Management & Traceability                      GS1 Global Office กรุงเทพ
* หลักสูตร The 7th Cyber Defense Initiative Conference 2007          Software Park
* หลักสูตรStrategic IT Governance & Information Security               Software Park
Managementfor Executives CIO รุ่น ๒
* หลักสูตรIntroduction to Enterprise Architecture                          Software Park
* หลักสูตรการเสริมสร้างศักยภาพการบริหารและการพัฒนารัฐบาล              ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์  
อิเล็กทรอนิกส์สำหรับผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานด้านเทคโนโลยี                        และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ   
สารสนเทศภาครัฐ                                                                     (NECTEC)     
* หลักสูตร “ไอซีทีรักษ์สิ่งแวดล้อม (Green ICT Master Class: GIM)                         ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์
* หลักสูตร Strategy and Innovation for Business in Asia(SIBA)            Sloan of Management MIT Boston USA และสถาบัน College of Management, Mahidol University/สำนักงาน ก.พ.
* หลักสูตรผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง รุ่นที่ 26 (CIO26)            สำนักงานรัฐบาล
* หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านการค้าและการพาณิชย์ (Top Executive       สถาบันวิทยาการการค้า

             Program in Commerce and Trade : TEPCoT)                   มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

วิสัยทัศน์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
“หน่วยงานต้นแบบในการประยุกต์และพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศด้านข้อมูลเศรษฐกิจการเกษตรของประเทศ”
พันธกิจ

  1. พัฒนาคุณภาพข้อมูลด้านการเกษตรเพื่อการปฏิบัติการและบริการ
  2. ประยุกต์การใช้งานและการพัฒนาระบบงานด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย
  3. บริการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศด้วยความต่อเนื่องมีมาตรฐานในการบริการและ อำนวยความสะดวกแก่ผู้ใช้บริการ
  4. จัดการทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1   พัฒนาความสามารถในการจัดการคุณภาพข้อมูลสารสนเทศเพื่อประสิทธิภาพการดำเนินการและการบริหาร
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2   ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัยเพื่อประสิทธิภาพในการดำเนินงาน
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3   การพัฒนาระบบงานเพื่อประสิทธิภาพในการบริการและการดำเนินงานรองรับการเป็นองค์การสมรรถนะสูง
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4   การสร้างค่านิยมและสมรรถนะบุคลากรเพื่อความสามารถในการใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศ
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5   การพัฒนากระบวนการบริหารด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเป็นศูนย์กลางด้านข้อมูลสารสนเทศเศรษฐกิจการเกษตร

การบริหารงานด้าน ICT เป็นผู้ริเริ่มโครงการด้าน ICT อาทิ
1 ผู้รับผิดชอบหลักในการพัฒนาและจัดทำ “ระบบฐานข้อมูลเกษตรกรกลาง (Farmer ONE)” ซึ่งเป็นภารกิจสำคัญด้านนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (ตามข้อสั่งการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (พลเอก ฉัตรชัย สาริกัลยะ) เพื่อให้กระทรวงฯ มีระบบฐานข้อมูลของเกษตรกรผู้ปลูกพืช เลี้ยงสัตว์ และเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ โดยที่มีการแยกจัดเก็บตามภารกิจของแต่ละหน่วยงานภายในกระทรวงฯ  ให้เกิดการบูรณาการไว้ใน “ฐานข้อมูลเกษตรกรกลาง (Farmer ONE )” และได้บูรณาการกับหน่วยงานภายนอกคือ สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (สรอ.) และกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.) ซึ่งปัจจุบันได้จัดให้มีการลงนาม MOU ด้านความร่วมมือด้านเทคโนโลยีสารสนเทศระหว่าง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (กษ.) โดยมีกรมที่เข้าร่วมคือ กรมส่งเสริมการเกษตรกรมประมง กรมปศุสัตว์ และ สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรร่วมกับ สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (สรอ) และวท. โดย ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC) และตามแผนการดำเนินงาน ขณะนี้อยู่ในระหว่างดำเนินการ Cleansing ข้อมูลที่มีความซ้ำซ้อนของเกษตรกรผู้ประกอบอาชีพทั้งสามด้านทั้งปลูกพืช เลี้ยงสัตว์ และเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ

2 เป็นหัวหน้าคณะผู้พัฒนาโปรแกรมแอพพิเคชั่นคอมพิวเตอร์ โครงการเผยแพร่ข้อมูลสารสนเทศด้านเศรษฐกิจการเกษตรสำคัญ ได้แก่
2.1) แอพพลิเคชั่นปฏิทินการผลิตสินค้าเกษตรสำคัญและข้อมูลเศรษฐกิจการเกษตร หรือ OIC  application(OAE Important crop Calendar) เป็นการเผยแพร่ข้อมูลสารสนเทศการเกษตรผ่าน Mobile Application ซึ่งเกษตรกรสามารถติดตามสถานการณ์ต่างๆด้านเศรษฐกิจการเกษตร
ได้ทางมือถือ อาทิ ปฏิทินการผลิตพืช (Crop Calendar) ราคาขายสินค้าเกษตรที่สำคัญ ข้อมูลด้าน logistic รวมถึงการเตือนภัยด้านเศรษฐกิจการเกษตร เป็นต้น
2.2) แอพพลิเคชั่นกระดานเศรษฐีเพื่อสร้างโอกาสแก่เกษตรกรหรือ RCMO Application (Reduce Cost More Opportunity for Agricultural Product CostSheet) เป็นการประยุกต์รูปแบบ  การทำงานของนักเศรษฐศาสตร์ในการคิดต้นทุนการผลิต และช่องทางการตลาดในการขาย ผลผลิตทางการเกษตรในจุดที่ได้รับผลตอบแทนสูงสุด ภายใต้เงื่อนไขทางโลจิสติกส์เกษตรกร คำนวณต้นทุนการผลิตสินค้าเกษตรในแบบฉบับที่สะดวก เข้าใจง่าย เพียงแค่เกษตรกร กรอก ข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการผลิต อาทิ ค่าแรงงาน ค่าปุ๋ย ค่ายา ค่าพันธุ์ ก็จะสามารถทราบ ต้นทุนการผลิตที่แท้จริงของการผลิต และเกษตรกรยังสามารถนำข้อมูลที่ได้จากการคำนวณไป
ปรับลดในส่วนที่สามารถลดได้ ในเบื้องต้นมีการจัดทำแอพพลิเคชั่นนี้ เพื่อให้เศรษฐกิจการเกษตร อาสา (ศกอ.) นำไปถ่ายทอดสู่เกษตรกรผ่านศูนย์การเรียนรู้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) ทั้งนี้ จะมีการขยายผลการใช้งานและครอบคลุมเกษตรในทุกกลุ่มเป้าหมายมากขึ้น

ปฏิทินกิจกรรม CIO   
วางแผนต่อยอด และพัฒนา application ในการจัดการข้อมูลด้านการเกษตร ให้กับเกษตรกรต่อไป

 
ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 18 ตุลาคม 2559