โครงการการอบรมสัมมนาขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาเกษตรอินทรีย์แห่งชาติและให้ความรู้เกษตรอินทรีย์
แก่บุคลากรของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

เอกสารประกอบการอบรมสัมมนาขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาเกษตรอินทรีย์แห่งชาติและให้ความรู้เกษตรอินทรีย์
แก่บุคลากรของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รุ่นที่ 4 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ยุทธศาสตร์การพัฒนาเกษตรอินทรีย์แห่งชาติ พ.ศ. 2560 - 2564
มาตรฐานเกษตรอินทรีย์และการตรวจสอบรับรองเกษตรอินทรีย์ (มกษ.9000)
การผลิตข้าวอินทรีย์
มาตรฐานสินค้าเกษตรไหมอินทรีย์
การผลิตและการรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ สินค้าสัตว์น้ำ
การผลิตและการรับรองมาตรฐานพืชอินทรีย์ มกษ 9000-2552
แนวทางการรับรองปศุสัตว์อินทรีย์
การรับรองแบบมีส่วนร่วม พี จี เอส
ภาพรวมระบบประกันคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตรอินทรีย์ในตลาดโลก
มาตรฐานเกษตรอินทรีย์สากล
การรับรองแบบกลุ่มที่มีics
ข้อมูลวันที่ 12 กันยายน 2560

เอกสารประกอบการอบรมสัมมนาขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาเกษตรอินทรีย์แห่งชาติและให้ความรู้เกษตรอินทรีย์
แก่บุคลากรของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รุ่นที่ 3 ภาคตะวันออก

โครงการส่งเสริมการผลิต ข้าวอินทรีย์ ปี 2560-2564
การผลิตและการรับรองมาตรฐานเกษตรอินเทรีย์ของสินค้าพืช กรมวิชาการเกษตร
การผลิตและการรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ : นายปานปัณณ์ วรนุช
ยุทธศาสตร์ (สศก.) 31 สค 60
มาตรฐานเกษตรอินทรีย์และการตรวจสอบรับรอง_มกอช
การผลิตข้าวอินทรีย์ (กข)
แนวทางการรับรองปศุสัตว์อินทรีย์ -กรมปศุสัตว์
PGS training สศก
ภาพรวมระบบประกันคุณภาพ-สศษ
มาตรฐานเกษตรอินทรีย์_การผลิตพืชอินทรีย์
ข้อมูลวันที่ 5 กันยายน 2560

เอกสารประกอบการอบรมสัมมนาขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาเกษตรอินทรีย์แห่งชาติและให้ความรู้เกษตรอินทรีแก่บุคลากร
ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รุ่นที่ 2 ภาคใต้

01 ยุทธศาสตร์การพัฒนาเกษตรอินทรีย์แห่งชาติ พ.ศ. 2560 - 2564
02 มาตรฐานเกษตรอินทรีย์และการตรวจสอบรับรอง(มกอช)
03 การผลิตข้าวอินทรีย์(กข)
04 มาตรฐานสินค้าเกษตรไหมอินทรีย์ (มม)
05 การผลิตพืชอินทรีย์ (กรมวิชาการเกษตร)
06 แนวทางการรับรองปศุสัตว์อินทรีย์ (ปศ)
07 PP OrganicsFCSTD (กป.)
08 PGS (มูลนิธิเกษตรอินทรีย์ไทย)
เอกสารประกอบการอบรมสัมมนาขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาเกษตรอินทรีย์แห่งชาติและให้ความรู้เกษตรอินทรีย์
แก่บุคลากรของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รุ่นที่ 1 ภาคเหนือ
01 ยุทธศาสตร์ (สศก.) (17 ส.ค. 60) 16 สค 60
02 มาตรฐานเกษตรอินทรีย์และการตรวจสอบรับรอง_11 สค 60
03 การผลิตข้าวอินทรีย
04 มาตรฐานสินค้าเกษตรไหมอินทรีย์
05 การผลิตพืชอินทรีย์
06 แนวทางการรับรองปศุสัตว์อินทรีย์ -กรมปศุสัตว์
07 PP OrganicsFCSTD (กป.)
08 PGS training สศก
ข้อมูลวันที่ 23 สิงหาคม 2560