หน้าหลัก แผนผังเว็บไซต์ ถาม-ตอบ FAQs การช่วยเหลือ
ข้อมูลเศรษฐกิจ
การเกษตร

ดัชนีรายได้ ดัชนีราคาและดัชนีผลผลิตสินค้าเกษตรประจำเดือนธันวาคม 2560 และมกราคม 2561 – กุมภาพันธ์ 2561

1. ดัชนีรายได้เกษตรกร

ภาพรวมรายได้ของเกษตรกร วัดจากดัชนีรายได้เกษตรกร ในเดือนธันวาคม 2560 อยู่ที่ระดับ 214.37 ลดลงจากเดือนธันวาคม 2559 ร้อยละ 3.90 เป็นผลมาจากดัชนีราคาปรับตัวลดลง ร้อยละ 10.64 โดยสินค้าสำคัญที่มีราคาลดลง ได้แก่ ยางพารา ปาล์มน้ำมัน ไข่ไก่ และสุกร ในขณะเดียวกันดัชนีผลผลิตปรับตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 7.54 โดยสินค้าสำคัญที่มีการผลิตเพิ่มขึ้น ได้แก่ ข้าวเปลือกเจ้า ปาล์มน้ำมัน สับปะรด สุกร และไก่เนื้อ

ตารางที่ 1 การเปลี่ยนแปลงรายได้เกษตรกร

%YoY

2559

2560

2560

2561

ครึ่งปีแรก

ครึ่งปีหลัง

ไตรมาส 3

ไตรมาส 4

ธันวาคม

มกราคม(p)

รายได้เกษตรกร

1.66

3.88

17.16

-5.02

-1.33

-7.00

-3.90

-11.56

ผลผลิตสินค้าเกษตร

-1.86

6.71

10.88

3.73

13.40

-0.93

7.54

4.06

ราคาสินค้าเกษตร

3.59

-2.65

4.79

-9.75

-12.99

-6.13

-10.64

-15.01

หมายเหตุ : %YoY คือ เปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมา p คือ preliminary (ตัวเลขเบื้องต้น)
ที่มา : ศูนย์ปฏิบัติการเศรษฐกิจการเกษตร สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

2. ดัชนีราคาสินค้าเกษตร
2.1 ภาพรวมราคาสินค้าเกษตร วัดจากดัชนีราคาสินค้าเกษตรที่เกษตรกรขายได้ที่ไร่นา เดือนธันวาคม 2560 อยู่ที่ระดับ 128.23 ลดลงจากเดือนธันวาคม 2559 ร้อยละ 10.64 ซึ่งลดลงในหลายกลุ่มสินค้า และเมื่อเปรียบเทียบกับเดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมา ดัชนีราคาเพิ่มขึ้นร้อยละ 0.68

เปรียบเทียบกับเดือนเดียวกันของปีที่ผ่านมา
สินค้าที่ราคาปรับตัวเพิ่มขึ้น

- ข้าวเปลือกเจ้าความชื้น 15% ราคาเพิ่มขึ้นเนื่องจากผู้ค้าในต่างประเทศมีคำสั่งซื้ออย่างต่อเนื่อง เพื่อใช้ในช่วงเทศกาลปลายปี
- มันสำปะหลัง ราคาเพิ่มขึ้นเนื่องจากผลผลิตออกสู่ตลาดน้อยไม่เพียงพอต่อความต้องการของโรงแป้งมันสำปะหลังและลานมันเส้น ทำให้ราคามันสำปะหลังปรับตัวสูงขึ้น
- ไก่เนื้อ ราคาเพิ่มขึ้นเนื่องจากผู้ประกอบการ มีความต้องการใช้เป็นวัตถุดิบแปรรูปเพื่อการส่งออกสูงขึ้น

สินค้าที่ราคาปรับตัวลดลง

- ยางพารา ราคาลดลงเนื่องจากผลผลิตออกสู่ตลาดมากขึ้นจากฝนทิ้งช่วงทำให้เอื้อต่อการกรีดยาง และภาวะการค้ายังชะลอตัวต่อเนื่อง ราคาจึงเคลื่อนไหวอยู่ในเกณฑ์ต่ำ
- ปาล์มน้ำมัน ราคาลดลงเนื่องจากภาวะการค้ายังชะลอตัวและสต็อกน้ำมันอยู่ในเกณฑ์สูง
- ไข่ไก่ ราคาลดลงเนื่องจากอยู่ในช่วงที่มีผลผลิตไข่ไก่ออกสู่ตลาดมากและปัญหาไข่ไก่ล้นตลาดยังไม่คลี่คลาย
- สุกร ราคาลดลงเนื่องจากสภาพอากาศที่เย็นลงทำให้สุกรโตเร็วและออกสู่ตลาดมาก

เปรียบเทียบกับเดือนที่ผ่านมา
สินค้าที่ราคาปรับตัวเพิ่มขึ้น

- ข้าวเปลือกเจ้า ราคาเพิ่มขึ้นเนื่องจาก มีการรับซื้อข้าวมากขึ้นจากการดำเนินโครงการสินเชื่อชะลอการขายข้าวเปลือกนาปี ปีการผลิต 2560/61 และราคาข้าวส่งออกและปริมาณการส่งออกข้าวไทย ในตลาดโลกเพิ่มขึ้น
- มันสำปะหลัง ราคาปรับตัวเพิ่มขึ้นเนื่องจาก เป็นช่วงต้นฤดูกาลเก็บเกี่ยว และมีคำสั่งซื้อจากผู้ประกอบการมากขึ้น

สินค้าที่ราคาปรับตัวลดลง
- ยางพารา ราคาลดลงเนื่องจากผลผลิตออกสู่ตลาดมากขึ้น ขณะที่ภาวะการค้ายังชะลอตัวต่อเนื่อง
- สับปะรด ราคาลดลงเนื่องจากอยู่ในช่วงที่ผลผลิตออกมาอย่างกระจุกตัว รวมทั้งสภาพอากาศแปรปรวนทำให้คุณภาพผลผลิตไม่ตรงตามความต้องการของโรงงานแปรรูป

2.2 จำแนกตามกลุ่มสินค้า ดัชนีราคาสินค้าเกษตร เดือนธันวาคม 2560 เปรียบเทียบกับเดือนเดียวกันของปีที่ผ่านมาและเดือนที่ผ่านมา

1) กลุ่มธัญพืชและพืชอาหาร
- เปรียบเทียบกับเดือนเดียวกันของปีที่ผ่านมาดัชนีราคาเพิ่มขึ้นร้อยละ 5.55 สินค้าสำคัญที่ราคาเพิ่มขึ้น ได้แก่ ข้าวเปลือกเจ้าความชื้น 15% และมันสำปะหลัง
- เปรียบเทียบกับเดือนที่ผ่านมา ดัชนีราคาเพิ่มขึ้นร้อยละ 0.92 สินค้าสำคัญที่ราคาเพิ่มขึ้น ได้แก่ ข้าวเปลือกเจ้าความชื้น 15% มันสำปะหลัง และ ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์

2) กลุ่มไม้ยืนต้น
- เปรียบเทียบกับเดือนเดียวกันของปีที่ผ่านมาดัชนีราคาลดลงร้อยละ 35.84 สินค้าสำคัญที่ราคาลดลง ได้แก่ ยางพารา
- เปรียบเทียบกับเดือนที่ผ่านมา ดัชนีราคาลดลงร้อยละ 1.75 สินค้าสำคัญที่ราคาลดลง ได้แก่ ยางพารา

3) กลุ่มไม้ผล
- เปรียบเทียบกับเดือนเดียวกันของปีที่ผ่านมาดัชนีราคาลดลง ร้อยละ 5.25 สินค้าสำคัญที่ราคาลดลง ได้แก่ สับปะรด และลำไย
- เปรียบเทียบกับเดือนที่ผ่านมาดัชนีราคาเพิ่มขึ้นร้อยละ 5.90 สินค้าสำคัญที่ราคาเพิ่มขึ้นได้แก่ ลำไย

4) กลุ่มพืชน้ำมัน
- เปรียบเทียบกับเดือนเดียวกันของปีที่ผ่านมา ดัชนีราคาลดลงร้อยละ 40.05 สินค้าสำคัญที่ราคาลดลง ได้แก่ ปาล์มน้ำมัน
- เปรียบเทียบกับเดือนที่ผ่านมา ดัชนีราคาลดลง ร้อยละ 11.19 สินค้าสำคัญที่ราคาลดลง ได้แก่ ปาล์มน้ำมัน

5) กลุ่มพืชไม้ดอก
- เปรียบเทียบกับเดือนเดียวกันของปีที่ผ่านมา ดัชนีราคาเพิ่มขึ้น ร้อยละ 200.00 และเมื่อเปรียบเทียบกับเดือนที่ผ่านมา ดัชนีราคาเพิ่มขึ้นร้อยละ 256.37

6) กลุ่มปศุสัตว์
- เปรียบเทียบกับเดือนเดียวกันของปีที่ผ่านมา ดัชนีราคาลดลง ร้อยละ 8.12 สินค้าสำคัญที่ราคาลดลง ได้แก่ สุกร และไข่ไก่
- เปรียบเทียบกับเดือนที่ผ่านมา ดัชนีราคาลดลง ร้อยละ 0.21 สินค้าสำคัญที่ราคาลดลง ได้แก่ สุกร

7) กลุ่มประมง
- เปรียบเทียบกับเดือนเดียวกันของปีที่ผ่านมา ดัชนีราคาลดลงร้อยละ 5.34 และเมื่อเปรียบเทียบกับเดือนที่ผ่านมาดัชนีราคาลดลงร้อยละ 1.87

3. ดัชนีผลผลิตสินค้าเกษตร
ภาพรวมการผลิตสินค้าเกษตร วัดจากดัชนีผลผลิตสินค้าเกษตร ในเดือนธันวาคม 2560 อยู่ที่ระดับ 167.18 เพิ่มขึ้นจากเดือนธันวาคม 2559 ร้อยละ 7.5 และเมื่อเปรียบเทียบกับเดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมา ดัชนีผลผลิตสินค้าเกษตรลดลง ร้อยละ 40.59


เปรียบเทียบกับเดือนเดียวกันของปีที่ผ่านมา
- สินค้าสำคัญที่ผลผลิตเพิ่มขึ้น ได้แก่ ยางพาราข้าวเปลือกเจ้า ปาล์มน้ำมัน สับปะรด สุกร และไข่ไก่ - สินค้าสำคัญที่ผลผลิตลดลง ได้แก่ มันสำปะหลัง และกุ้งขาวแวนนาไม

เปรียบเทียบกับเดือนที่ผ่านมา
- สินค้าสำคัญที่ผลผลิตเพิ่มขึ้น ได้แก่ ข้าวเปลือกเจ้า มันสำปะหลัง ยางพารา และไข่ไก่
- สินค้าสำคัญที่ผลผลิตลดลง ได้แก่ ไก่เนื้อ ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ปาล์มน้ำมัน สุกร และกุ้งขาวแวนนาไม

4. แนวโน้มดัชนีสินค้าเกษตรในเดือนมกราคม –กุมภาพันธ์ 2561
4.1 เดือนมกราคม 2561

แนวโน้มรายได้ของเกษตรกร วัดจากดัชนีรายได้เกษตรกร ในเดือนมกราคม 2561 อยู่ที่ระดับ 167.30ลดลงจากเดือนมกราคม 2560 ร้อยละ 11.56 เป็นผลมาจากดัชนีราคาปรับตัวลดลง ร้อยละ 15.01 โดยสินค้าสำคัญที่มีราคาลดลง ได้แก่ อ้อยโรงงาน ยางพารา ปาล์มน้ำมัน สับปะรด สุกร ไข่ไก่ และกุ้งขาวแวนนาไม ในขณะที่ดัชนีผลผลิตปรับตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 4.06 โดยสินค้าสำคัญที่มีการผลิตเพิ่มขึ้น ได้แก่ ข้าวเปลือกเจ้า ยางพารา มันสำปะหลัง ปาล์มน้ำมัน สับปะรด สุกร และไข่ไก่

4.2 แนวโน้มสินค้าเกษตรที่สำคัญเดือน มกราคม 2561
- ข้าวเปลือกเจ้าหอมมะลิคาดว่าราคาจะเพิ่มขึ้นจากเดือนก่อน เนื่องจากตลาดมีการแข่งขันสูงเป็นที่ต้องการของตลาด จึงมีคำสั่งซื้อเข้ามาอย่างต่อเนื่อง เพื่อรับซื้อข้าวสำหรับส่งมอบตามคำสั่งซื้อของลูกค้าต่างประเทศในช่วงเทศกาลปลายปีและกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ยังมีนโยบายจำนำยุ้งฉางภายใต้โครงการสินเชื่อชะลอการขายข้าวเปลือกนาปี 2560/61
- มันสำปะหลัง คาดว่าดัชนีราคาจะเพิ่มขึ้นจากเดือนก่อน เนื่องจากปริมาณมันสำปะหลังออกสู่ตลาดน้อยโดยเฉพาะภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เพราะพื้นที่เพาะปลูกน้อยลงและคุณภาพลดลงรวมทั้งภาครัฐ มีมาตรการการนำเข้ามันสำปะหลังจากต่างประเทศ ที่เข้มงวด โดยเพิ่มขั้นตอนการนำเข้ากำหนดให้ มันสำปะหลังและผลิตภัณฑ์มันสำปะหลังเป็นสินค้าที่ต้องมีหนังสือรับรอง และต้องปฏิบัติตามมาตรการจัดระเบียบ ในการนำเข้ามาในราชอาณาจักร พ.ศ. 2560
- กุ้งขาวแวนนาไม คาดว่าดัชนีราคาจะเพิ่มขึ้นจากเดือนก่อน เนื่องจากผลผลิตออกสู่ตลาดลดลง และเป็นช่วงเทศกาลต่างๆ ทำให้มีปริมาณความต้องการเพิ่มขึ้น ส่งผลให้ราคาขายมีแนวโน้มสูงขึ้น
สำหรับดัชนีราคาที่คาดว่ามีแนวโน้มทรงตัวและอาจปรับลงจากเดือนก่อน ได้แก่ อ้อยโรงงาน ปาล์มน้ำมัน ยางพารา หอมแดง และสุกร จากผลผลิตที่คาดว่า จะเพิ่มขึ้น

4.3 เดือนกุมภาพันธ์ 2561
- ดัชนีรายได้เกษตรกรคาดว่าอยู่ในระดับทรงตัว
- ดัชนีราคาคาดว่าจะลดลงเมื่อเปรียบเทียบกับเดือนกุมภาพันธ์ 2560 ในขณะที่ดัชนีผลผลิตมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น อาทิ มันสำปะหลัง สับปะรด และหอมแดง

ดาวน์โหลดไฟล์ PDF

 update 2 กุมภาพันธ์ 2561
ชื่อผู้ติดต่อ : ศูนย์ปฏิบัติการเศรษฐกิจการเกษตร
อีเมล์ผู้ติดต่อ : aeoc@oae.go.th
สิทธิ์ในการเข้าถึงข้อมูล : Public
ความถี่ในการปรับปรุง : ทุกเดือน
แหล่งที่มาของข้อมูล : สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

 

 
สงวนลิขสิทธิ์ตาม พรบ.ลิขสิทธิ์ สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ถ.พหลโยธิน เขตจตุจักร กทม. 10900 โทร. 0-2561-2870
Email :
prcai@oae.go.th