หน้าหลัก แผนผังเว็บไซต์ ถาม-ตอบ FAQs การช่วยเหลือ
ข้อมูลเศรษฐกิจ
การเกษตร

ดัชนีรายได้ ดัชนีราคาและดัชนีผลผลิตสินค้าเกษตรประจำเดือนตุลาคม 2560 และแนวโน้มเดือน พฤศจิกายน-ธันวาคม 2560

1. ดัชนีรายได้เกษตรกร

ภาพรวมรายได้ของเกษตรกร วัดจากดัชนีรายได้เกษตรกร ในเดือนตุลาคม 2560 อยู่ที่ระดับ 156.58 ลดลงจากเดือนตุลาคม 2559 ร้อยละ 3.96 เป็นผลมาจากดัชนีราคาปรับตัวลดลง ร้อยละ 2.42 โดยสินค้าสำคัญที่มีราคาลดลง ได้แก่ ยางพารา ปาล์มน้ำมัน และสุกร และดัชนีผลผลิตปรับตัวลดลงร้อยละ 1.57 โดยสินค้าสำคัญที่มีการผลิตลดลง ได้แก่ ข้าวเปลือกเจ้า ลองกอง มันสำปะหลัง และปาล์มน้ำมัน

ตาราง การเปลี่ยนแปลงรายได้เกษตรกร

%YoY

2559

2560

ครึ่งปีแรก

ไตรมาส 1

ไตรมาส 2

ไตรมาส 3

ตุลาคม

พฤศจิกายน(p)

รายได้เกษตรกร

1.14

16.94

16.70

17.25

-1.84

-3.96

-4.61

ผลผลิตสินค้าเกษตร

-2.35

10.54

3.99

19.58

12.75

-1.57

0.61

ราคาสินค้าเกษตร

3.58

4.88

12.22

-1.95

-12.95

-2.42

-5.19

หมายเหตุ : %YoY คือ เปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมา p คือ preliminary (ตัวเลขเบื้องต้น)
ที่มา : จากการคำนวณของศูนย์ปฏิบัติการเศรษฐกิจการเกษตร สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

2. ดัชนีราคาสินค้าเกษตร
2.1 ภาพรวมราคาสินค้าเกษตร วัดจากดัชนีราคาสินค้าเกษตรที่เกษตรกรขายได้ที่ไร่นา เดือนตุลาคม 2560 อยู่ที่ระดับ 128.39 ลดลงจากเดือนตุลาคม 2559 ร้อยละ 2.42 ซึ่งลดลงในหลายกลุ่มสินค้า และเมื่อเปรียบเทียบกับเดือนกันยายนที่ผ่านมา ดัชนีราคาลดลงร้อยละ 4.88

เปรียบเทียบกับเดือนเดียวกันของปีที่ผ่านมา
สินค้าที่ราคาปรับตัวเพิ่มขึ้น

- มันสำปะหลัง ราคาเพิ่มขึ้นเนื่องจากความต้องการทั้งในและต่างประเทศที่มีเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง และการร่วมมือกันระหว่าง 3 สมาคมมันสำปะหลัง ในการกำหนดราคาขั้นต่ำสำหรับส่งออกมันเส้น โดยไม่ขายตัดราคากัน
- ไก่เนื้อ ราคาไก่เนื้อสูงขึ้นเล็กน้อย เนื่องจากปริมาณผลผลิตไก่เนื้อออกสู่ตลาดสอดคล้องกับ ความต้องการบริโภคที่เพิ่มขึ้นเล็กน้อย
- กุ้งขาวแวนนาไม ราคาเพิ่มขึ้นเนื่องจากผู้ประกอบการมีความต้องการใช้เป็นวัตถุดิบแปรรูปเพื่อการส่งออกสูงขึ้น
สินค้าที่ราคาปรับตัวลดลง
- ยางพารา ราคาลดลงเนื่องจากผลผลิตออกสู่ตลาดมากขึ้น และภาวะการค้ายังชะลอตัวต่อเนื่อง     ราคาจึงเคลื่อนไหวอยู่ในเกณฑ์ต่ำ
- ปาล์มน้ำมัน ราคาลดลงเนื่องจากภาวะการค้ายังชะลอตัวและสต็อกน้ำมันอยู่ในเกณฑ์สูง
- สุกร ราคาลดลงเนื่องจากภาวะฝนตกและน้ำท่วมในหลายพื้นที่ ส่งผลให้ความต้องการบริโภคชะลอตัว

เปรียบเทียบกับเดือนที่ผ่านมา
สินค้าที่ราคาปรับตัวเพิ่มขึ้น
- มันสำปะหลัง ราคาปรับตัวเพิ่มขึ้น เนื่องจากเป็นช่วงต้นฤดูกาลเก็บเกี่ยว ผลผลิตยังออกสู่ตลาดน้อย
สินค้าที่ราคาปรับตัวลดลง
- ยางพารา ราคาลดลงเนื่องจากผลผลิตออกสู่ตลาดมากขึ้น ขณะที่ภาวะการค้ายังชะลอตัวต่อเนื่อง
- สุกร ราคาลดลงเนื่องจากภาวะการค้า          มีแนวโน้มทรงตัวและชะลอตัวในช่วงปิดภาคเรียน และเทศกาลกินเจ
- ไก่เนื้อ ราคาลดลง เนื่องจากภาวะการค้าชะลอตัวในช่วงปิดภาคเรียน และมีเทศกาลกินเจ
2.2 จำแนกตามกลุ่มสินค้า ดัชนีราคา       สินค้าเกษตร เดือนตุลาคม 2560 เปรียบเทียบกับเดือนเดียวกันของปีที่ผ่านมาและเดือนที่ผ่านมา
1) กลุ่มธัญพืชและพืชอาหาร
          - เปรียบเทียบกับเดือนเดียวกันของปี
ที่ผ่านมาดัชนีราคาเพิ่มขึ้น ร้อยละ 6.39 สินค้าสำคัญ
ที่ราคาเพิ่มขึ้น ได้แก่ มันสำปะหลัง
          - เปรียบเทียบกับเดือนที่ผ่านมา ดัชนีราคาลดลงร้อยละ 1.90 สินค้าสำคัญที่ราคาลดลง ได้แก่ ข้าวเปลือกเจ้าความชื้น 15% และข้าวโพดเลี้ยงสัตว์
2) กลุ่มไม้ยืนต้น
          - เปรียบเทียบกับเดือนเดียวกันของปีที่ผ่านมาดัชนีราคาลดลงร้อยละ 7.55 สินค้าสำคัญที่ราคาลดลง ได้แก่ ยางพารา
          - เปรียบเทียบกับเดือนที่ผ่านมา ดัชนีราคาลดลงร้อยละ 11.55 สินค้าสำคัญที่ราคาลดลง ได้แก่ ยางพารา
3) กลุ่มไม้ผล
          - เปรียบเทียบกับเดือนเดียวกันของปีที่ผ่านมาดัชนีราคาเพิ่มขึ้น ร้อยละ 2.58 สินค้าสำคัญที่ราคาเพิ่มขึ้น ได้แก่ ลองกอง
          - เปรียบเทียบกับเดือนที่ผ่านมาดัชนีราคาลดลงร้อยละ 1.17 สินค้าสำคัญที่ราคาลดลง ได้แก่ สับปะรด
4) กลุ่มพืชน้ำมัน
          - เปรียบเทียบกับเดือนเดียวกันของปีที่ผ่านมา ดัชนีราคาลดลงร้อยละ 30.17 สินค้าสำคัญที่ราคาลดลง ได้แก่ ปาล์มน้ำมัน
          - เปรียบเทียบกับเดือนที่ผ่านมา ดัชนีราคาลดลง ร้อยละ 3.80 สินค้าสำคัญที่ราคาลดลง ได้แก่ ปาล์มน้ำมัน
5) กลุ่มพืชไม้ดอก
          - เปรียบเทียบกับเดือนเดียวกันของปีที่ผ่านมา ดัชนีราคาเพิ่มขึ้น ร้อยละ 18.62 และเมื่อเปรียบเทียบกับเดือนที่ผ่านมา ดัชนีราคาเพิ่มขึ้นร้อยละ 5.95
6) กลุ่มปศุสัตว์ 
          - เปรียบเทียบกับเดือนเดียวกันของปีที่ผ่านมา ดัชนีราคาลดลง ร้อยละ 9.04 สินค้าสำคัญที่ราคาลดลง ได้แก่ ไข่ไก่ สุกร และโคเนื้อ
          - เปรียบเทียบกับเดือนที่ผ่านมา ดัชนีราคาลดลง ร้อยละ 7.66 สินค้าสำคัญที่ราคาลดลง ได้แก่ ไข่ไก่ ไก่เนื้อ และสุกร
7) กลุ่มประมง
          - เปรียบเทียบกับเดือนเดียวกันของปีที่ผ่านมา ดัชนีราคาเพิ่มขึ้นร้อยละ 1.23 แต่เมื่อเปรียบเทียบกับเดือนที่ผ่านมา ดัชนีราคาลดลงร้อยละ 2.26

3. ดัชนีผลผลิตสินค้าเกษตร


ภาพรวมการผลิตสินค้าเกษตร วัดจากดัชนีผลผลิตสินค้าเกษตร ในเดือนตุลาคม 2560 อยู่ที่      ระดับ 121.96 ลดลงจากเดือนตุลาคม 2559 ร้อยละ 1.57 และเมื่อเปรียบเทียบกับเดือนกันยายนที่ผ่านมาดัชนีผลผลิตสินค้าเกษตรเพิ่มขึ้น ร้อยละ 4.18


เปรียบเทียบกับเดือนเดียวกันของปีที่ผ่านมา
          - สินค้าสำคัญที่ผลผลิตเพิ่มขึ้น ได้แก่ ยางพาราสับปะรด ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ สุกร ไก่เนื้อ ไข่ไก่ และกุ้งขาวแวนนาไม 
- สินค้าสำคัญที่ผลผลิตลดลง ได้แก่ ข้าวเปลือกเจ้า มันสำปะหลัง ปาล์มน้ำมันและลองกอง

เปรียบเทียบกับเดือนที่ผ่านมา
- สินค้าสำคัญที่ผลผลิตเพิ่มขึ้น ได้แก่ สับปะรด ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ปาล์มน้ำมัน ยางพารา ไข่ไก่และกุ้งขาวแวนนาไม

          - สินค้าสำคัญที่ผลผลิตลดลง ได้แก่ ข้าวเปลือกเจ้า ลองกอง และสุกร

4. แนวโน้มดัชนีสินค้าเกษตรในเดือนพฤศจิกายน-ธันวาคม 2560
4.1 เดือนพฤศจิกายน 2560
แนวโน้มรายได้ของเกษตรกร วัดจากดัชนีรายได้เกษตรกร ในเดือนพฤศจิกายน 2560 อยู่ที่ระดับ 360.24ลดลงจากเดือนพฤศจิกายน 2559 ร้อยละ 4.61 เป็นผลมาจากดัชนีราคาปรับตัวลดลง ร้อยละ 5.19 โดยสินค้าสำคัญที่มีราคาลดลง ได้แก่ ยางพารา ปาล์มน้ำมัน สุกร ไก่เนื้อ และไข่ไก่ ในขณะเดียวกันดัชนีผลผลิตปรับตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 0.61 โดยสินค้าสำคัญที่มีการผลิตเพิ่มขึ้น ได้แก่ ยางพารา ปาล์มน้ำมัน สุกร ไก่เนื้อ และไข่ไก่
4.2 แนวโน้มสินค้าเกษตรที่สำคัญเดือนพฤศจิกายน 2560

- ข้าวเปลือกเจ้าหอมมะลิและข้าวเปลือกเหนียวคาดว่าราคาจะเพิ่มขึ้นจากเดือนก่อน เนื่องจากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นำโดยสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร กรมการข้าว กรมส่งเสริมการเกษตร และกรมพัฒนาที่ดิน ได้ร่วมกับกระทรวงมหาดไทย สมาคมโรงสีข้าวไทย สมาคมผู้ส่งออกข้าวไทย สมาคมชาวนาและเกษตรกรไทย และสภาเกษตรกร ได้ลงพื้นที่สำรวจข้อมูลผลผลิตข้าวหอมมะลิและข้าวเหนียวที่แท้จริงตามนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือทั้ง 20 จังหวัด พบว่า ข้าวหอมมะลิ ปี 2560/61 มีผลผลิตประมาณ 7.16 ล้านตันข้าวเปลือก ซึ่งต่ำกว่าที่ภาคเอกชนได้คาดการณ์ไว้ และข้าวเหนียว   นาปี ปี2560/61 มีผลผลิตประมาณ 5.73 ล้านตันข้าวเปลือก ซึ่งลดลงกว่าที่คาดการณ์ไว้เดิมเช่นเดียวกัน   ได้ส่งผลให้แนวโน้มราคาปรับตัวดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ยังมีนโยบายจำนำยุ้งฉางภายใต้โครงการสินเชื่อชะลอการขายข้าวเปลือกนาปี 2560/61 เมื่อเดือนกันยายนที่ผ่านมา  โดยกำหนดราคารับจำนำที่ร้อยละ 90 ของราคาเฉลี่ย 3 ปีย้อนหลัง ได้ช่วยพยุงราคาข้าวไม่ให้ตกต่ำจนเกินไป
- ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ คาดว่า ดัชนีราคาจะเพิ่มขึ้นจากเดือนก่อน เนื่องจากเข้าสู่ฤดูหนาวปริมาณฝนลดลง ส่งผลให้ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์มีความชื้นที่ลดลง ประกอบกับมาตรการสนับสนุนจากภาครัฐผ่านโมเดลไตรภาคีเชื่อมโยงรับซื้อผลผลิต และโครงการสนับสนุนสินเชื่อให้กับเกษตรกรเพื่อการรวบรวมผลผลิต
- มันสำปะหลัง คาดว่าดัชนีราคาจะเพิ่มขึ้นจากเดือนก่อน เนื่องจากภาครัฐมีมาตรการเชื่อมโยงตลาดล่วงหน้าให้กับกลุ่มเกษตรกรที่ผลิตมันเส้นสะอาดกับโรงงานเอทานอลและมีการเชื่อมโยงตลาดระหว่างเกษตรกรกับกลุ่มผู้เลี้ยงปศุสัตว์
- กุ้งขาวแวนนาไม ดัชนีราคาจะเพิ่มขึ้นจากเดือนก่อน เนื่องจากเป็นช่วงเข้าสู่ฤดูหนาวที่ปริมาณผลผลิตออกสู่ตลาดน้อยลง ส่งผลให้ราคาขายมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น
          สำหรับดัชนีราคาที่คาดว่ามีแนวโน้มทรงตัวและอาจปรับลงจากเดือนก่อน ได้แก่ ข้าวเปลือกเจ้า       ปาล์มน้ำมัน ยางพารา ไข่ไก่และสุกร จากผลผลิต         ที่คาดว่าจะเพิ่มขึ้น
4.3 เดือนธันวาคม 2560
- ดัชนีรายได้เกษตรกรคาดว่าอยู่ในระดับทรงตัว
- ดัชนีราคาคาดว่าจะลดลงเมื่อเปรียบเทียบกับเดือนธันวาคม 2559 ในขณะที่ดัชนีผลผลิตมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น อาทิ ข้าวเปลือกเจ้า อ้อยโรงงาน มันสำปะหลังและสับปะรด

ดาวน์โหลดไฟล์ PDF

ชื่อผู้ติดต่อ : ศูนย์ปฏิบัติการเศรษฐกิจการเกษตร
อีเมล์ผู้ติดต่อ : aeoc@oae.go.th
สิทธิ์ในการเข้าถึงข้อมูล : Public
ความถี่ในการปรับปรุง : ทุกเดือน
แหล่งที่มาของข้อมูล : สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

 

 
สงวนลิขสิทธิ์ตาม พรบ.ลิขสิทธิ์ สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ถ.พหลโยธิน เขตจตุจักร กทม. 10900 โทร. 0-2940-5550 - 1, 0-2940-5553 - 4
Email :
prcai@oae.go.th