หน้าหลัก แผนผังเว็บไซต์ ถาม-ตอบ FAQs การช่วยเหลือ
ข้อมูลเศรษฐกิจ
การเกษตร

ดัชนีรายได้ ดัชนีราคาและดัชนีผลผลิตสินค้าเกษตรเดือนมีนาคม 2560 และแนวโน้มเดือนเมษายน 2560

1. ดัชนีรายได้เกษตรกร

ภาพรวมรายได้ของเกษตรกร วัดจากดัชนีรายได้เกษตรกร ในเดือนมีนาคม 2560 อยู่ที่ระดับ 175.89 เพิ่มขึ้นจากเดือนมีนาคม 2559 ร้อยละ 29.90 เป็นผลมาจากดัชนีผลผลิตปรับตัวเพิ่มขึ้น ร้อยละ 20.11 โดยสินค้าสำคัญที่มีการผลิตเพิ่มขึ้น ได้แก่ ข้าวเปลือก อ้อยโรงงาน ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ สุกร และกุ้งขาวแวนนาไม และดัชนีราคาปรับตัวเพิ่มขึ้น ร้อยละ 8.15 โดยสินค้าสำคัญที่มีราคาเพิ่มขึ้น ได้แก่ ยางพารา ปาล์มน้ำมัน และกุ้งขาวแวนนาไม

ตาราง การเปลี่ยนแปลงรายได้เกษตรกร

%YoY

2558

2559

2559 2560

ไตรมาส 3

ไตรมาส 4

ไตรมาส 1

กุมภาพันธ์ มีนาคม

รายได้เกษตรกร

-10.03

1.32

11.32

5.85

20.11

22.31 29.90

ผลผลิตสินค้าเกษตร

-4.42

-2.17

-0.16

2.22

2.22

8.51 20.11

ราคาสินค้าเกษตร

-5.87

3.57

11.49

3.55

3.55

12.72 8.15

หมายเหตุ : %YoY คือ เปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมา
ที่มา : จากการคำนวณของศูนย์ปฏิบัติการเศรษฐกิจการเกษตร สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

2. ดัชนีราคาสินค้าเกษตร
2.1 ภาพรวมราคาสินค้าเกษตร วัดจากดัชนีราคาสินค้าเกษตรที่เกษตรกรขายได้ที่ไร่นา เดือนมีนาคม 2560  อยู่ที่ระดับ 1 46.08 เพิ่มขึ้นจากเดือนมีนาคม 255 9 ร้อยละ 8.15  ซึ่งเพิ่มขึ้นหลายกลุ่มสินค้า เมื่อเปรียบเทียบกับเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมา ดัชนีราคาลดลง  ร้อยละ  2.14

ภาพที่ 1 แสดงดัชนีราคาสินค้าเกษตร1 รายเดือน
ปี 2557-2560


เปรียบเทียบกับเดือนเดียวกันของปีที่ผ่านมา
สินค้าที่ราคาปรับตัวเพิ่มขึ้น
          - ยางพารา ราคาเพิ่มขึ้นเนื่องจากเข้าสู่ช่วงต้นยางผลัดใบทำให้ผลผลิตยางออกสู่ตลอดน้อยลง
          - ปาล์มน้ำมัน ราคาเพิ่มขึ้นเนื่องจากตลาดยังมีความต้องการต่อเนื่อง
          - กุ้งขาวแวนนาไม ราคาเพิ่มขึ้นเนื่องจาก
ผล กระทบต่อเนื่องจากปัญหาน้ำท่วมภาคใต้ทำให้ผลผลิตออกสู่ตลาดน้อย
         
สินค้าที่ราคาปรับตัวลดลง

          - มันสำปะหลัง ราคาลดลงเนื่องจากผู้นำเข้าจากประเทศจีนชะลอการรับซื้อ

- ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ราคาลดลงเนื่องจากปริมาณข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ที่ออกสู่ท้องตลาดเพิ่มขึ้น
          - ไข่ไก่ ราคาลดลงเนื่องจากผลผลิตไข่ไก่ออกสู่ตลาดมาก ขณะที่ความต้องการบริโภคยังคงลดลงจากสถานศึกษาต่าง ๆ ปิดภาคเรียน    

เปรียบเทียบกับเดือนที่ผ่านมา
สินค้าที่ราคาปรับตัวเพิ่มขึ้น
- ไก่เนื้อ ราคาเพิ่มขึ้นเนื่องจากอยู่ในช่วงเทศกาลเช็งเม้ง ส่งผลให้ราคารับซื้อไก่เนื้อหน้าโรงงานชำแหละเพิ่มขึ้น
 สินค้าที่ราคาปรับตัวลดลง
- ยางพารา ราคาลดลงเนื่องจากผู้ซื้อหรือผู้ประกอบการในประเทศวิตกกังวลเกี่ยวกับกระแสข่าวการระบายยางในสต๊อคของภาครัฐส่งผลทำให้ราคายางมีการปรับตัวลดลง
- ปาล์มน้ำมัน ราคาลดลงเนื่องจากผู้ประกอบการชะลอการรับซื้อเพื่อรอผลผลิตฤดูกาลใหม่
          2.2 จำแนกตามกลุ่มสินค้า ดัชนีราคาสินค้าเกษตร เดือนมีนาคม 2560 เปรียบเทียบกับเดือนเดียวกันของ ปีที่ผ่านมา และเดือนที่ผ่านมา
1) กลุ่มธัญพืชและพืชอาหาร
- เปรียบเทียบกับเดือนเดียวกันของปี
ที่ผ่านมาดัชนีราคาลดลง ร้อยละ 3.16 สินค้าสำคัญ
ที่ราคาลดลง ได้แก่ มันสำปะหลัง และข้าวโพดเลี้ยงสัตว์
- เปรียบเทียบกับเดือนที่ผ่านมา ดัชนีราคาเพิ่มขึ้นร้อยละ 0.78 สินค้าสำคัญที่ราคาเพิ่มขึ้น ได้แก่ อ้อยโรงงาน และข้าวโพดเลี้ยงสัตว์
             2) กลุ่มไม้ยืนต้น
                   - เปรียบเทียบกับเดือนเดียวกันของปี
ที่ผ่านมา ดัชนีราคาเพิ่มขึ้น ร้อยละ 74.37 สินค้าสำคัญ
ที่ราคาสูงขึ้น ได้แก่ ยางพารา

                  

- เปรียบเทียบกับเดือนที่ผ่านมา ดัชนีราคาลดลง ร้อยละ 11.41 สินค้าสำคัญที่ราคาเพิ่มขึ้น ได้แก่ ยางพารา

3) กลุ่มไม้ผล
                   - เปรียบเทียบกับเดือนเดียวกันของปี
ที่ผ่านมา ดัชนีราคาลดลง ร้อยละ 6.06 สินค้าสำคัญ    ที่ราคาลดลง ได้แก่ มะม่วง และส้มเขียวหวาน
        - เปรียบเทียบกับเดือนที่ผ่านมา ดัชนีราคาเพิ่มขึ้น ร้อยละ 14.47 สินค้าสำคัญที่ราคาเพิ่มขึ้น ได้แก่ สับปะรดโรงงาน
             4) กลุ่มพืชน้ำมัน
                   - เปรียบเทียบกับเดือนเดียวกันของปี
ที่ผ่านมา ดัชนีราคาเพิ่มขึ้น ร้อยละ 6.31 สินค้าสำคัญ
ที่ราคาเพิ่มขึ้น ได้แก่ ปาล์มน้ำมัน
                   - เปรียบเทียบกับเดือนที่ผ่านมา ดัชนีราคาลดลง ร้อยละ 16.48 สินค้าสำคัญที่ราคาเพิ่มขึ้น ได้แก่ ปาล์มน้ำมัน และมะพร้าว
             5) กลุ่มพืชไม้ดอก
                   - เปรียบเทียบกับเดือนเดียวกันของปี
ที่ผ่านมา ดัชนีราคาลดลง ร้อยละ 13.27 และเมื่อ เปรียบเทียบกับเดือนที่ผ่านมา ดัชนีราคาเพิ่มขึ้นเล็กน้อย
             6) กลุ่มปศุสัตว์       
                   - เปรียบเทียบกับเดือนเดียวกันของปี
ที่ผ่านมา ดัชนีราคาลดลง ร้อยละ 7.87 สินค้าสำคัญ
ที่ราคาลดลง ได้แก่ สุกร ไก่เนื้อและไข่ไก่
                   - เปรียบเทียบกับเดือนที่ผ่านมา ดัชนีราคาลดลง ร้อยละ 1.32 สินค้าสำคัญที่ราคาลดลง ได้แก่ สุกร และไข่ไก่
             7) กลุ่มประมง
                   - เปรียบเทียบกับเดือนเดียวกันของปี
ที่ผ่านมา ดัชนีราคาเพิ่มขึ้น ร้อยละ 17.98 และเมื่อเปรียบเทียบกับเดือนที่ผ่านมา ดัชนีราคาเพิ่มขึ้นในทิศทางเดียวกัน
             ในเดือนเมษายน 2560 ดัชนีราคาสินค้าเกษตรคาดว่าจะเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับเดือนเมษายน 2559 สินค้าสำคัญที่ราคาเพิ่มขึ้น ได้แก่ ยางพารา
อ้อยโรงงาน ไก่เนื้อ และกุ้งขาวแวนนาไม

3. ดัชนีผลผลิตสินค้าเกษตร
ภาพรวมการผลิตสินค้าเกษตร วัดจากดัชนีผลผลิตสินค้าเกษตร ในเดือนมีนาคม 2560 อยู่ที่ระดับ 120.41 เพิ่มขึ้นจากเดือนมีนาคม 2559 ร้อยละ 20.11 เมื่อเปรียบเทียบกับเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมา ดัชนีผลผลิตลดลง ร้อยละ 5.99

 

ภาพที่ 2 แสดงดัชนีผลผลิตสินค้าเกษตรรายเดือน2 ปี 2557-2559

เปรียบเทียบกับเดือนเดียวกันของปีที่ผ่านมา
          - สินค้าสำคัญที่ผลผลิตเพิ่มขึ้น ได้แก่  ข้าวเปลือก อ้อยโรงงาน ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ สุกร และกุ้งขาวแวนนาไม
          - สินค้าสำคัญที่ผลผลิตลดลง ได้แก่ ยางพารา และปาล์มน้ำมัน
เปรียบเทียบกับเดือนที่ผ่านมา
          - สินค้าสำคัญที่ผลผลิตเพิ่มขึ้น ได้แก่ ข้าวเปลือก ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ไข่ไก่ และกุ้งขาวแวนนาไม
          - สินค้าสำคัญที่ผลผลิตลดลง ได้แก่  มันสำปะหลังยางพารา ไก่เนื้อ และสุกร
          ในเดือนเมษายน 2560 ดัชนีผลผลิตคาดว่าจะเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับเดือนเมษายน 2559 โดยสินค้าสำคัญที่ผลผลิตเพิ่มขึ้น ได้แก่ ข้าวเปลือก อ้อยโรงงาน ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ยางพาราและกุ้งขาวแวนนาไม


4. แนวโน้มรายได้เกษตรกร

          ในเดือนเมษายน 2560 คาดว่ารายได้ของเกษตรกรขยายตัวเพิ่มขึ้น เมื่อเทียบกับเดือนเมษายน 2559 เป็นผลมาจากดัชนีผลผลิตและดัชนีราคาปรับตัวเพิ่มขึ้น

ดาวน์โหลดไฟล์ PDF

 
ชื่อผู้ติดต่อ : ศูนย์ปฏิบัติการเศรษฐกิจการเกษตร
อีเมล์ผู้ติดต่อ : aeoc@oae.go.th
สิทธิ์ในการเข้าถึงข้อมูล : Public
ความถี่ในการปรับปรุง : ทุกเดือน
แหล่งที่มาของข้อมูล : สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

 

 
สงวนลิขสิทธิ์ตาม พรบ.ลิขสิทธิ์ สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ถ.พหลโยธิน เขตจตุจักร กทม. 10900 โทร. 0-2940-5550 - 1, 0-2940-5553 - 4
Email : cai-techno@oae.go.th