หน้าหลัก แผนผังเว็บไซต์ ถาม-ตอบ FAQs การช่วยเหลือ
ข้อมูลเศรษฐกิจ
การเกษตร

ดัชนีรายได้ ดัชนีราคาและดัชนีผลผลิตสินค้าเกษตรประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2561 และแนวโน้มเดือนมีนาคม 2561 – เมษายน 2561

1. ดัชนีรายได้เกษตรกร

ภาพรวมรายได้ของเกษตรกร วัดจากดัชนีรายได้เกษตรกรในเดือนกุมภาพันธ์ 2561 อยู่ที่ระดับ 172.10 ลดลงจากเดือนกุมภาพันธ์ 2560 ร้อยละ 7.42 เป็นผลมาจากดัชนีราคาปรับตัวลดลง ร้อยละ 13.59 โดยสินค้าสำคัญที่มี ราคาลดลง ได้แก่ ปาล์มน้ำมัน สับปะรด สุกร และไข่ไก่ ในขณะที่ดัชนีผลผลิตปรับตัวเพิ่มขึ้น ร้อยละ 7.14 โดยสินค้าสำคัญที่มีการผลิตเพิ่มขึ้น ได้แก่ ข้าวเปลือกเจ้า ยางพารา ปาล์มน้ำมัน สุกร และไก่เนื้อ

ตารางที่ 1 การเปลี่ยนแปลงดัชนีเศรษฐกิจการเกษตร (%YoY)

รายการ

2559

2560

2560

2561

ครึ่งปีแรก

ครึ่งปีหลัง

มกราคม

กุมภาพันธ์

มีนาคม(p)

รายได้เกษตรกร

3.26

2.98

15.89

-5.69

-3.43

-7.42

-7.75

ผลผลิตสินค้าเกษตร

0.02

5.91

10.06

2.92

13.02

7.14

4.20

ราคาสินค้าเกษตร

3.24

-2.76

4.44

-9.63

-14.55

-13.59

-11.46

หมายเหตุ : %YoY คือ เปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมา, p คือ preliminary (ตัวเลขเบื้องต้น)
ที่มา : ศูนย์ปฏิบัติการเศรษฐกิจการเกษตร สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

2. ดัชนีราคาสินค้าเกษตร
2.1 ภาพรวมราคาสินค้าเกษตร
วัดจากดัชนีราคาสินค้าเกษตรที่เกษตรกรขายได้ที่ไร่นา เดือนกุมภาพันธ์ 2561อยู่ที่ระดับ 127.21 ลดลงจากเดือนกุมภาพันธ์ 2560 ร้อยละ13.59 ซึ่งลดลงในหลายกลุ่มสินค้า และเมื่อเปรียบเทียบกับเดือนมกราคมที่ผ่านมา ดัชนีราคาเพิ่มขึ้น ร้อยละ 0.73

เปรียบเทียบกับเดือนเดียวกันของปีที่ผ่านมา
สินค้าที่ราคาปรับตัวเพิ่มขึ้น

- ข้าวเปลือกเจ้าความชื้น 15% ตลาดมีความต้องการข้าวในทิศทางที่เพิ่มขึ้น ประกอบกับภาครัฐยังคงดำเนินการโครงการสินเชื่อชะลอการขายข้าวเปลือกนาปี ปีการผลิต 2560/2561
- มันสำปะหลัง ราคาเพิ่มขึ้นเนื่องจากผลผลิต ไม่เพียงพอต่อความต้องการของผู้ประกอบการ มันสำปะหลัง ประกอบกับราคาส่งออกผลิตภัณฑ์ มันสำปะหลังปรับตัวสูงขึ้น
- ไก่เนื้อ ราคาเพิ่มขึ้นเนื่องจากความต้องการบริโภคมีมากขึ้นในช่วงเทศกาลวันตรุษจีน ส่งผลให้ภาวะตลาดไก่เนื้อคึกคักและคล่องตัว
สินค้าที่ราคาปรับตัวลดลง
- ปาล์มน้ำมัน ราคาลดลงเนื่องจากผลผลิตออก สู่ตลาดอย่างต่อเนื่องและสต๊อกน้ำมันอยู่ในเกณฑ์สูง
- สับปะรด ราคาลดลงเนื่องจากผลผลิตออก สู่ตลาดมากขึ้นรวมทั้งสภาพอากาศแปรปรวน ส่งผลให้คุณภาพผลผลิตไม่ตรงตาม ความต้องการของโรงงาน แปรรูปสับปะรด
- สุกร ราคาลดลงเนื่องจากสภาพอากาศที่เย็นลงทำให้สุกรโตเร็ว ส่งผลให้ผลผลิตออกสู่ตลาดมากกว่า ความต้องการ
- ไข่ไก่ ราคาลดลงเนื่องจากอยู่ในช่วงที่มีผลผลิตไข่ไก่ออกสู่ตลาดมากอย่างต่อเนื่อง ขณะที่ความต้องการบริโภคยังทรงตัว

เปรียบเทียบกับเดือนที่ผ่านมา
สินค้าที่ราคาปรับตัวเพิ่มขึ้น
- ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ราคาเพิ่มขึ้นเนื่องจากเข้าสู่ปลายฤดูเก็บเกี่ยว ผลผลิตออกสู่ตลาดน้อย ในขณะที่โรงงานมีความต้องการซื้ออย่างต่อเนื่อง
- มันสำปะหลัง ราคาเพิ่มขึ้นเนื่องจากตลาดต่างประเทศมีความต้องการอย่างต่อเนื่อง
สินค้าที่ราคาปรับตัวลดลง
- สุกร ราคาลดลงเนื่องจากตลาดมีความต้องการสุกรน้อยกว่าผลผลิตที่ออกสู่ตลาด ประกอบกับภาวะการค้ายังทรงตัว
- หอมแดง ราคาลดลงเนื่องจากอยู่ในช่วงที่มีผลผลิตออกสู่ตลาดต่อเนื่อง จากสภาพอากาศที่เอื้ออำนวย

2.2 จำแนกตามกลุ่มสินค้า ดัชนีราคาสินค้าเกษตรเดือนกุมภาพันธ์ 2561 เปรียบเทียบกับเดือนเดียวกันของปีที่ผ่านมาและเดือนที่ผ่านมา
1) กลุ่มธัญพืชและพืชอาหาร

- เปรียบเทียบกับเดือนเดียวกันของปีที่ผ่านมาดัชนีราคาเพิ่มขึ้น ร้อยละ 9.88 สินค้าสำคัญที่ราคาเพิ่มขึ้น ได้แก่ มันสำปะหลัง และข้าวโพดเลี้ยงสัตว์
- เปรียบเทียบกับเดือนที่ผ่านมา ดัชนีราคาเพิ่มขึ้น ร้อยละ 3.06 สินค้าสำคัญที่ราคาเพิ่มขึ้น ได้แก่ มันสำปะหลัง และข้าวโพดเลี้ยงสัตว์
2) กลุ่มไม้ยืนต้น
- เปรียบเทียบกับเดือนเดียวกันของปีที่ผ่านมาดัชนีราคาลดลง ร้อยละ 46.38 สินค้าสำคัญที่ราคาลดลง ได้แก่ ยางพารา
- เปรียบเทียบกับเดือนที่ผ่านมา ดัชนีราคาลดลงร้อยละ 1.87 สินค้าสำคัญที่ราคาลดลง ได้แก่ ยางพารา
3) กลุ่มไม้ผล
- เปรียบเทียบกับเดือนเดียวกันของปีที่ผ่านมาดัชนีราคาลดลง ร้อยละ 1.59 สินค้าสำคัญที่ราคาลดลง ได้แก่ สับปะรด
- เปรียบเทียบกับเดือนที่ผ่านมาดัชนีราคาลดลงร้อยละ 5.16 สินค้าสำคัญที่ราคาลดลง ได้แก่ ลำไย
4) กลุ่มพืชน้ำมัน
- เปรียบเทียบกับเดือนเดียวกันของปีที่ผ่านมา ดัชนีราคาลดลง ร้อยละ 37.42 สินค้าสำคัญที่ราคาลดลง ได้แก่ ปาล์มน้ำมัน
- เปรียบเทียบกับเดือนที่ผ่านมา ดัชนีราคาเพิ่มขึ้น ร้อยละ 11.89 สินค้าสำคัญที่ราคาเพิ่มขึ้น ได้แก่ ปาล์มน้ำมัน
5) กลุ่มพืชไม้ดอก
- เปรียบเทียบกับเดือนเดียวกันของปีที่ผ่านมา ดัชนีราคาเพิ่มขึ้น ร้อยละ 145.50 และเมื่อเปรียบเทียบกับเดือนที่ผ่านมาดัชนีราคาเพิ่มขึ้น ร้อยละ 15.38
6) กลุ่มปศุสัตว์
- เปรียบเทียบกับเดือนเดียวกันของปีที่ผ่านมา ดัชนีราคาลดลง ร้อยละ 9.69 สินค้าสำคัญที่ราคาลดลง ได้แก่ สุกร ไข่ไก่ และโคเนื้อ
- เปรียบเทียบกับเดือนที่ผ่านมา ดัชนีราคาลดลง ร้อยละ 0.45 สินค้าสำคัญที่ราคาลดลง ได้แก่ สุกร และไก่เนื้อ
7) กลุ่มประมง
- เปรียบเทียบกับเดือนเดียวกันของปีที่ผ่านมา ดัชนีราคาลดลง ร้อยละ 14.56 และเมื่อเปรียบเทียบกับเดือนที่ผ่านมาดัชนีราคาเพิ่มขึ้นร้อยละ 3.61

3. ดัชนีผลผลิตสินค้าเกษตร
ภาพรวมการผลิตสินค้าเกษตร วัดจากดัชนีผลผลิตสินค้าเกษตร ในเดือนกุมภาพันธ์ 2561 อยู่ที่ระดับ135.29 เพิ่มขึ้นจากเดือนกุมภาพันธ์ 2560 ร้อยละ 7.14 และเมื่อเปรียบเทียบกับเดือนมกราคมที่ผ่านมา ดัชนีผลผลิตสินค้าเกษตรลดลงร้อยละ 6.88เปรียบเทียบกับเดือนเดียวกันของปีที่ผ่านมา
- สินค้าสำคัญที่ดัชนีผลผลิตเพิ่มขึ้น ได้แก่ ข้าวเปลือกเจ้า ยางพารา ปาล์มน้ำมัน สุกร และไก่เนื้อ
- สินค้าสำคัญที่ดัชนีผลผลิตลดลง ได้แก่ มันสำปะหลัง และหอมแดง
เปรียบเทียบกับเดือนที่ผ่านมา
- สินค้าสำคัญที่ผลผลิตเพิ่มขึ้น ได้แก่ มันสำปะหลังสับปะรด และกระเทียม
- สินค้าสำคัญที่ผลผลิตลดลง ได้แก่ ยางพารา ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ปาล์มน้ำมัน กุ้งขาวแวนนาไม ไก่เนื้อ และไข่ไก่

4. แนวโน้มดัชนีรายได้ ราคาและผลผลิตสินค้าเกษตรในเดือนมีนาคม–เมษายน 2561

4.1 เดือนมีนาคม 2561
แนวโน้มรายได้ของเกษตรกร วัดจากดัชนีรายได้เกษตรกร ในเดือนมีนาคม 2561 อยู่ที่ระดับ 166.64ลดลงจากเดือนมีนาคม 2560 ร้อยละ 7.75 เป็นผลมาจากดัชนีราคาปรับตัวลดลง ร้อยละ 11.46 โดยสินค้าสำคัญ ที่มีราคาลดลง ได้แก่ อ้อยโรงงาน ปาล์มน้ำมัน สับปะรด สุกร และไก่เนื้อ ในขณะที่ดัชนีผลผลิตปรับตัวเพิ่มขึ้น ร้อยละ 4.20 โดยสินค้าสำคัญที่มีการผลิตเพิ่มขึ้น ได้แก่ ข้าวเปลือกเจ้า ปาล์มน้ำมัน หอมแดง สับปะรด สุกร และไข่ไก่

4.2 สินค้าสำคัญที่มีผลผลิตออกมากในช่วงเดือนมีนาคม 2561
- ข้าวนาปรัง คาดว่าดัชนีผลผลิตจะเพิ่มขึ้นจากเดือนก่อน เนื่องจากผลผลิตเริ่มทยอยเก็บเกี่ยวออก สู่ตลาด ส่งผลให้แนวโน้มดัชนีราคายังเคลื่อนไหวอยู่ในเกณฑ์ต่ำ
- หอมแดง คาดว่าดัชนีผลผลิตจะเพิ่มขึ้นมาก จากเดือนก่อน เนื่องจากผลผลิตออกสู่ตลาดตามฤดูกาลส่งผลให้ดัชนีราคามีแนวโน้มเคลื่อนไหวอยู่ในเกณฑ์ปกติ
- กระเทียม คาดว่าดัชนีผลผลิตจะเพิ่มขึ้น จากเดือนก่อน เนื่องจากเป็นช่วงฤดูกาลเก็บเกี่ยว ซึ่งมีการจำหน่ายเป็นกระเทียมสด และเก็บแขวนเพื่อจำหน่ายเป็นกระเทียมแห้ง ส่งผลให้ดัชนีราคามีแนวโน้มเคลื่อนไหวอยู่ในเกณฑ์ปกติ
4.3 เดือนเมษายน 2561
- ดัชนีรายได้เกษตรกร คาดว่าอยู่ในระดับทรงตัว
- ดัชนีราคา คาดว่าจะลดลงเมื่อเปรียบเทียบกับเดือนเมษายน 2560 ในขณะที่ดัชนีผลผลิตมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น อาทิ ข้าวเปลือกเจ้า สับปะรด ปาล์มน้ำมัน และหอมแดง


ดาวน์โหลดไฟล์ PDF

 update 23 มีนาคม 2561
ชื่อผู้ติดต่อ : ศูนย์ปฏิบัติการเศรษฐกิจการเกษตร
อีเมล์ผู้ติดต่อ : aeoc@oae.go.th
สิทธิ์ในการเข้าถึงข้อมูล : Public
ความถี่ในการปรับปรุง : ทุกเดือน
แหล่งที่มาของข้อมูล : สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

 

 
สงวนลิขสิทธิ์ตาม พรบ.ลิขสิทธิ์ สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ถ.พหลโยธิน เขตจตุจักร กทม. 10900 โทร. 0-2561-2870
Email :
prcai@oae.go.th