หน้าหลัก แผนผังเว็บไซต์ ถาม-ตอบ FAQs การช่วยเหลือ
ข้อมูลเศรษฐกิจ
การเกษตร

ดัชนีรายได้ ดัชนีราคาและดัชนีผลผลิตสินค้าเกษตรเดือนพฤศจิกายน 2559 และแนวโน้มเดือนธันวาคม 2559

1. ดัชนีรายได้เกษตรกร

ภาพรวมรายได้ของเกษตรกร วัดจากดัชนีรายได้เกษตรกร ในเดือนพฤศจิกายน 2559 มีค่า 351.53 ลดลง
จากเดือนพฤศจิกายน 2558 ร้อยละ 0.41 ขณะที่ดัชนีราคาปรับตัวเพิ่มขึ้น ร้อยละ 3.04 โดยสินค้าสำคัญที่มีราคาเพิ่มขึ้น ได้แก่ ยางพาราและปาล์มน้ำมัน ส่วนดัชนีผลผลิตปรับตัวลดลง ร้อยละ 3.35 โดยสินค้าสำคัญที่มีการผลิตลดลง ได้แก่ ข้าวเปลือกและข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ จึงส่งผลกระทบต่อภาพรวมดัชนีรายได้เกษตรกรลดลงเล็กน้อย

ตาราง การเปลี่ยนแปลงรายได้เกษตรกร

%YoY

2558

2559

ไตรมาส 1

ไตรมาส 2

ไตรมาส 3

..

พ.ย.

รายได้เกษตรกร

-9.2

-13.36

1.55

11.62

19.5

-0.4

ผลผลิตสินค้าเกษตร

-3.5

-8.41

-3.13

-1.19

21.0

-3.4

ราคาสินค้าเกษตร

-5.9

-5.40

4.84

12.97

-1.3

3.0

หมายเหตุ : %YoY คือ เปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมา
ที่มา : จากการคำนวณของศูนย์ปฏิบัติการเศรษฐกิจการเกษตร สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

 

  ดัชนีราคาและผลผลิตสินค้าเกษตร เดือนพฤศจิกายน 2559  
       
2. ดัชนีราคาสินค้าเกษตร
2.1 ภาพรวมราคาสินค้าเกษตร วัดจากดัชนีราคาสินค้าเกษตรที่เกษตรกรขายได้ที่ไร่นา เดือนพฤศจิกายน 2559 มีค่า 132.51 เพิ่มขึ้นจากเดือนพฤศจิกายน 2558 3.04 ซึ่งเพิ่มขึ้นหลายกลุ่มสินค้า เมื่อเทียบกับเดือนตุลาคม ที่ผ่านมา ดัชนีราคาเพิ่มขึ้น ร้อยละ 1.78

ภาพที่ 1 แสดงดัชนีราคาสินค้าเกษตร1 รายเดือน ปี 2556-2559


เปรียบเทียบกับเดือนเดียวกันของปีที่ผ่านมา

สินค้าที่ราคาปรับตัวสูงขึ้น
  

- ยางพารา ราคาสูงขึ้น เนื่องจากราคาน้ำมันดิบมีแนวโน้มปรับตัวสูงขึ้นเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา จากผู้ประกอบการในประเทศแย่งกันรับซื้อเพื่อส่งมอบประเทศผู้ผลิตยางล้อ
- ปาล์มน้ำมัน ราคาสูงขึ้นเนื่องจากราคาน้ำมันดิบใน โอเปคปรับตัวสูงขึ้นและความต้องการใช้น้ำมันดิบเพิ่มขึ้น ส่งผลให้ความต้องการน้ำมันปาล์มดิบเพื่อผลิตไบโอดีเซลทดแทนน้ำมันดิบเพิ่มขึ้น จากช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา
สินค้าที่ราคาปรับตัวลดลง
- ข้าวเปลือกเจ้าความชื้น 15% ราคาลดลงเนื่องจากความต้องการข้าวในตลาดโลกชะลอตัว
- มันสำปะหลัง ราคาลดลงเนื่องจากราคาส่งออกผลิตภัณฑ์มันสำปะหลังลดลง ส่งผลให้ราคาที่เกษตรกรขายได้ลดลงจากช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา

เปรียบเทียบกับเดือนที่ผ่านมา
สินค้าที่ราคาปรับตัวสูงขึ้น

-  ยางพารา ราคาสูงขึ้นเนื่องจากแหล่งผลิตยางพารา    ที่สำคัญในภาคใต้มีฝนตกหนัก ทำให้เป็นอุปสรรคต่อการกรีดยาง

สินค้าที่ราคาปรับตัวลดลง
     -  
ข้าวเปลือกเจ้าความชื้น 15% เนื่องจากผลผลิตยังคงออกสู่ตลาดมากกว่าเดือนที่ผ่านมา และฝนตกทำให้คุณภาพไม่ค่อยดี
     -  
สับปะรดโรงงาน ราคาลดลง เนื่องจากผลผลิตออกสู่ตลาดมากกว่าเดือนที่ผ่านมา
         2.2 จำแนกตามกลุ่มสินค้า
ดัชนีราคาสินค้าเกษตร เดือนพฤศจิกายน 2559 เปรียบเทียบกับเดือนเดียวกันของ ปีที่ผ่านมา และเดือนที่ผ่านมา
           1) กลุ่มธัญพืชและพืชอาหาร
    
  - เปรียบเทียบกับเดือนเดียวกันของปีที่ผ่านมาดัชนีราคาลดลง ร้อยละ 12.21  สินค้าสำคัญที่ราคาลดลง ได้แก่ ข้าวเปลือกเจ้าความชื้น 15 % มันสำปะหลัง และข้าวโพด เลี้ยงสัตว์
      -  เปรียบเทียบกับเดือนที่ผ่านมา ดัชนีราคาลดลงร้อยละ 0.97 สินค้าสำคัญที่ราคาลดลง ได้แก่ ข้าวเปลือกเจ้าความชื้น 15 %
            2) กลุ่มไม้ยืนต้น
     - เปรียบเทียบกับเดือนเดียวกันของปีที่ผ่านมา ดัชนีราคาเพิ่มขึ้น ร้อยละ 48.54 สินค้าสำคัญที่ราคาสูงขึ้น ได้แก่ ยางพารา
     - เปรียบเทียบกับเดือนที่ผ่านมา ดัชนีราคาเพิ่มขึ้น ร้อยละ 11.71 สินค้าสำคัญที่ราคาเพิ่มขึ้น ได้แก่ ยางพารา
3 ) กลุ่มไม้ผล
    
 - เปรียบเทียบกับเดือนเดียวกันของปีที่ผ่านมา ดัชนีราคาลดลง ร้อยละ 3.32 สินค้าสำคัญที่ราคาลดลง ได้แก่ สับปะรดโรงงาน
     - เปรียบเทียบกับเดือนที่ผ่านมา ดัชนีราคาลดลง ร้อยละ 0.32 สินค้าสำคัญที่ราคาลดลง ได้แก่ สับปะรดโรงงาน และส้มเขียวหวาน

3. ดัชนีผลผลิตสินค้าเกษตร
ภาพรวมการผลิตสินค้าเกษตร วัดจากดัชนีผลผลิตสินค้าเกษตร ในเดือนพฤศจิกายน 2559 มีค่า 265.29 ลดลงจากเดือนพฤศจิกายน 2558 ร้อยละ 3.35 เมื่อเปรียบเทียบกับเดือนตุลาคมที่ผ่านมา ดัชนีผลผลิตเพิ่มขึ้น ร้อยละ 110.04

ภาพที่ 2 แสดงดัชนีผลผลิตสินค้าเกษตรรายเดือน2 ปี 2557-2559

เปรียบเทียบกับเดือนเดียวกันของปีที่ผ่านมา
     - สินค้าสำคัญที่ผลผลิตเพิ่มขึ้น ได้แก่ ปาล์มน้ำมัน สุกร ไก่เนื้อ ไข่ไก่ และกุ้งขาวแวนนาไม
     - สินค้าสำคัญที่ผลผลิตลดลง ได้แก่ ข้าวเปลือกเจ้า และข้าวโพดเลี้ยงสัตว์
เปรียบเทียบกับเดือนตุลาคมที่ผ่านมา
     - สินค้าสำคัญที่ผลผลิตเพิ่มขึ้น ได้แก่ ข้าวเปลือกเจ้า ยางพารา สับปะรดโรงงาน และกุ้งขาวแวนนาไม
     - สินค้าสำคัญที่ผลผลิตลดลง ได้แก่ ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ และทุเรียน
     ในเดือนธันวาคม 2559 คาดว่าดัชนีผลผลิตจะเพิ่มขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับเดือนธันวาคม 2558 สินค้าสำคัญที่ออกสู่ตลาดมากในเดือนธันวาคม 2559 ได้แก่ ข้าวเปลือกเจ้า ปาล์มน้ำมัน และยางพารา

 
ชื่อผู้ติดต่อ : ศูนย์ปฏิบัติการเศรษฐกิจการเกษตร
อีเมล์ผู้ติดต่อ : aeoc@oae.go.th
สิทธิ์ในการเข้าถึงข้อมูล : Public
ความถี่ในการปรับปรุง : ทุกเดือน
แหล่งที่มาของข้อมูล : สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

 

 
สงวนลิขสิทธิ์ตาม พรบ.ลิขสิทธิ์ สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ถ.พหลโยธิน เขตจตุจักร กทม. 10900 โทร. 0-2940-5550 - 1, 0-2940-5553 - 4
Email : cai-techno@oae.go.th