หน้าหลัก แผนผังเว็บไซต์ ถาม-ตอบ FAQs การช่วยเหลือ
ข้อมูลเศรษฐกิจ
การเกษตร

ดัชนีรายได้ ดัชนีราคาและดัชนีผลผลิตสินค้าเกษตรเดือนมิถุนายน 2560 และแนวโน้มเดือนกรกฎาคม 2560

1. ดัชนีรายได้เกษตรกร

ภาพรวมรายได้ของเกษตรกร วัดจากดัชนีรายได้เกษตรกร ในเดือนมิถุนายน 2560 อยู่ที่ระดับ 143.21 เพิ่มขึ้นจากเดือนมิถุนายน 2559 ร้อยละ 6.21 เป็นผลมาจากดัชนีผลผลิตปรับตัวเพิ่มขึ้น ร้อยละ 12.45 โดยสินค้าสำคัญที่มีการผลิตเพิ่มขึ้น ได้แก่ ข้าวเปลือก สับปะรดโรงงาน เงาะโรงเรียน มังคุด ปาล์มน้ำมัน และกุ้งขาวแวนนาไม ขณะที่ดัชนีราคาปรับตัวลดลง ร้อยละ 5.55 โดยสินค้าสำคัญที่มีราคาลดลง ได้แก่ ข้าวเปลือกเจ้าความชื้น 15%           มันสำปะหลัง สับปะรดโรงงาน ปาล์มน้ำมัน และสุกร


ตาราง การเปลี่ยนแปลงรายได้เกษตรกร

%YoY

2559

2559

2560

ครึ่งปีแรก

ครึ่งปีหลัง

ครึ่งปีแรก

ไตรมาส 1

ไตรมาส 2

มิถุนายน

รายได้เกษตรกร

1.64

-6.40

9.17

15.01

17.17

14.57

6.21

ผลผลิตสินค้าเกษตร

-1.88

-6.09

1.44

9.68

4.47

16.82

12.45

ราคาสินค้าเกษตร

3.59

-0.33

7.62

4.86

12.15

-1.92

-5.55

หมายเหตุ : %YoY คือ เปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมา
ที่มา : จากการคำนวณของศูนย์ปฏิบัติการเศรษฐกิจการเกษตร สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

2. ดัชนีราคาสินค้าเกษตร
2.1 ภาพรวมราคาสินค้าเกษตร วัดจากดัชนีราคาสินค้าเกษตรที่เกษตรกรขายได้ที่ไร่นา เดือนมิถุนายน 2560 อยู่ที่ระดับ 135.74 ลดลงจากเดือนมิถุนายน 2559 ร้อยละ 5.55 ซึ่งลดลงในหลายกลุ่มสินค้า และเมื่อเปรียบเทียบกับเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมา ดัชนีราคาลดลง ร้อยละ 2.70

ปรียบเทียบกับเดือนเดียวกันของปีที่ผ่านมา
สินค้าที่ราคาปรับตัวเพิ่มขึ้น
- ยางพารา ราคาเพิ่มขึ้นเนื่องจากมีการหารือระหว่างภาครัฐและเอกชนในการออกมาตรการร่วมกันเพื่อผลักดันราคายางให้สูงขึ้น
- มังคุด ราคาเพิ่มขึ้นเนื่องจากตลาดยังมีความต้องการต่อเนื่องจากช่วงต้นฤดูกาล
- ไก่เนื้อ ราคาเพิ่มขึ้นเนื่องจากปริมาณผลผลิต ไก่เนื้อออกสู่ตลาดใกล้เคียงกับความต้องการบริโภค
สินค้าที่ราคาปรับตัวลดลง
          - ข้าวเปลือกเจ้าความชื้น 15% ราคาลดลงเนื่องจากปริมาณผลผลิตออกสู่ตลาดเพิ่มขึ้น

          - มันสำปะหลัง ราคาลดลงเนื่องจากราคาส่งออกมันเส้นและแป้งมันสำปะหลังอยู่ในเกณฑ์ต่ำประกอบกับฝนตกอย่างต่อเนื่อง ทำให้หัวมันสำปะหลังมีเปอร์เซ็นต์แป้งค่อนข้างต่ำ

- สับปะรดโรงงาน ราคาลดลงเนื่องจากปริมาณผลผลิตออกสู่ตลาดเพิ่มขึ้นตามช่วงฤดูกาล
- ปาล์มน้ำมัน ราคาลดลงเนื่องจากปริมาณผลผลิตปาล์มน้ำมันออกสู่ตลาดเพิ่มขึ้น
- สุกร ราคาลดลงเนื่องจากปริมาณเนื้อสุกรเข้าสู่ตลาดอย่างต่อเนื่อง จากสภาพอากาศที่เย็นในช่วงฤดูฝน ทำให้สุกรโตเร็ว
เปรียบเทียบกับเดือนที่ผ่านมา
สินค้าที่ราคาปรับตัวเพิ่มขึ้น
- ไข่ไก่ ราคาเพิ่มขึ้นเนื่องจากความต้องการบริโภคที่เริ่มมีมากขึ้นและใกล้เคียงกับผลผลิตที่ออกสู่ตลาด
สินค้าที่ราคาปรับตัวลดลง
- ยางพารา ราคาลดลงเนื่องจากปริมาณผลผลิตที่เพิ่มขึ้นจากภาวะฝนทิ้งช่วง โดยเฉพาะภาคใต้ซึ่งเป็นแหล่งปลูกยางที่สำคัญของไทย
- เงาะโรงเรียน ราคาลดลงเนื่องจากมีปริมาณผลผลิตออกสู่ตลาดเพิ่มขึ้น
          2.2 จำแนกตามกลุ่มสินค้า ดัชนีราคาสินค้าเกษตร เดือนมิถุนายน 2560 เปรียบเทียบกับเดือนเดียวกันของ ปีที่ผ่านมา และเดือนที่ผ่านมา
1) กลุ่มธัญพืชและพืชอาหาร
- เปรียบเทียบกับเดือนเดียวกันของปี
ที่ผ่านมา ดัชนีราคาลดลง ร้อยละ 5.75 สินค้าสำคัญ
ที่ราคาลดลง ได้แก่ ข้าวเปลือกเจ้าความชื้น 15% และมันสำปะหลัง
- เปรียบเทียบกับเดือนที่ผ่านมา ดัชนีราคาเพิ่มขึ้นร้อยละ 2.55 สินค้าสำคัญที่ราคาเพิ่มขึ้น ได้แก่ ข้าวเปลือกเจ้าความชื้น 15%
             2) กลุ่มไม้ยืนต้น
                   - เปรียบเทียบกับเดือนเดียวกันของปี
ที่ผ่านมา ดัชนีราคาเพิ่มขึ้น ร้อยละ 9.81 สินค้าสำคัญ
ที่ราคาเพิ่มขึ้น ได้แก่ ยางพารา
- เปรียบเทียบกับเดือนที่ผ่านมา ดัชนีราคาลดลง ร้อยละ 17.46 สินค้าสำคัญที่ราคาลดลง ได้แก่ ยางพารา        

3) กลุ่มไม้ผล
- เปรียบเทียบกับเดือนเดียวกันของปี
ที่ผ่านมา ดัชนีราคาลดลง ร้อยละ 15.91 สินค้าสำคัญ    ที่ราคาลดลง ได้แก่ ทุเรียน สับปะรด ลำไย และเงาะโรงเรียน
- เปรียบเทียบกับเดือนที่ผ่านมา ดัชนีราคาเพิ่มขึ้น ร้อยละ 6.54 สินค้าสำคัญที่ราคาเพิ่มขึ้น ได้แก่ ทุเรียน และลำไย
             4) กลุ่มพืชน้ำมัน
- เปรียบเทียบกับเดือนเดียวกันของปี
ที่ผ่านมา ดัชนีราคาลดลง ร้อยละ 21.23 สินค้าสำคัญ
ที่ราคาลดลง ได้แก่ ปาล์มน้ำมัน
- เปรียบเทียบกับเดือนที่ผ่านมา ดัชนีราคาลดลง ร้อยละ 10.29 สินค้าสำคัญที่ราคาลดลง ได้แก่ ปาล์มน้ำมัน
5) กลุ่มพืชไม้ดอก
- เปรียบเทียบกับเดือนเดียวกันของปี
ที่ผ่านมา ดัชนีราคาเพิ่มขึ้น ร้อยละ 7.94 และเมื่อ เปรียบเทียบกับเดือนที่ผ่านมา ดัชนีราคาเพิ่มขึ้น ร้อยละ 79.14
6) กลุ่มปศุสัตว์       
                   - เปรียบเทียบกับเดือนเดียวกันของปี
ที่ผ่านมา ดัชนีราคาลดลง ร้อยละ 6.24 สินค้าสำคัญ
ที่ราคาลดลง ได้แก่ สุกร และไข่ไก่
- เปรียบเทียบกับเดือนที่ผ่านมา ดัชนีราคาลดลง ร้อยละ 0.80 สินค้าสำคัญที่ราคาลดลง ได้แก่ สุกร และไก่เนื้อ
7) กลุ่มประมง
                   - เปรียบเทียบกับเดือนเดียวกันของปี
ที่ผ่านมา ดัชนีราคาลดลง ร้อยละ 5.02 และเมื่อเปรียบเทียบกับเดือนที่ผ่านมา ดัชนีราคาเพิ่มขึ้น ร้อยละ 2.21
             ในเดือนกรกฎาคม 2560 ดัชนีราคาสินค้าเกษตรคาดว่าจะลดลงเมื่อเปรียบเทียบกับเดือนกรกฎาคม 2559 สินค้าสำคัญที่ราคาลดลง ได้แก่ ยางพารา สับปะรด มังคุด และสุกร

3. ดัชนีผลผลิตสินค้าเกษตร
            ภาพรวมการผลิตสินค้าเกษตร วัดจากดัชนีผลผลิตสินค้าเกษตร ในเดือนมิถุนายน 2560 อยู่ที่ระดับ
105.51 เพิ่มขึ้นจากเดือนมิถุนายน 2559 ร้อยละ
12.45 เมื่อเปรียบเทียบกับเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมา ดัชนีผลผลิตสินค้าเกษตรเพิ่มขึ้น ร้อยละ 6.30

เปรียบเทียบกับเดือนเดียวกันของปีที่ผ่านมา
- สินค้าสำคัญที่ผลผลิตเพิ่มขึ้น ได้แก่  ข้าวเปลือก  สับปะรดโรงงาน เงาะโรงเรียน มังคุด ปาล์มน้ำมัน และ  กุ้งขาวแวนนาไม
เปรียบเทียบกับเดือนที่ผ่านมา
- สินค้าสำคัญที่ผลผลิตเพิ่มขึ้น ได้แก่ ยางพารา         เงาะโรงเรียน  และมังคุด
- สินค้าสำคัญที่ผลผลิตลดลง ได้แก่  ข้าวเปลือก  
มันสำปะหลัง สับปะรดโรงงาน และปาล์มน้ำมัน
ในเดือนกรกฎาคม 2560 ดัชนีผลผลิตสินค้าเกษตรคาดว่าจะเพิ่มขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับเดือนกรกฎาคม 2559 โดยสินค้าสำคัญที่ผลผลิตเพิ่มขึ้น ได้แก่ ยางพารา ปาล์มน้ำมัน เงาะโรงเรียน ลำไย และมังคุด
4. แนวโน้มรายได้เกษตรกร
ในเดือนกรกฎาคม 2560 คาดว่าอยู่ในระดับทรงตัวเมื่อเปรียบเทียบกับเดือนกรกฎาคม 2559   ถึงแม้ว่าดัชนีผลผลิตเพิ่มขึ้นแต่ดัชนีราคาลดลง

ดาวน์โหลดไฟล์ PDF

 update 24 กรกฎาคม 2560
ชื่อผู้ติดต่อ : ศูนย์ปฏิบัติการเศรษฐกิจการเกษตร
อีเมล์ผู้ติดต่อ : aeoc@oae.go.th
สิทธิ์ในการเข้าถึงข้อมูล : Public
ความถี่ในการปรับปรุง : ทุกเดือน
แหล่งที่มาของข้อมูล : สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

 

 
สงวนลิขสิทธิ์ตาม พรบ.ลิขสิทธิ์ สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ถ.พหลโยธิน เขตจตุจักร กทม. 10900 โทร. 0-2940-5550 - 1, 0-2940-5553 - 4
Email :
prcai@oae.go.th