หน้าหลัก แผนผังเว็บไซต์ ถาม-ตอบ FAQs การช่วยเหลือ
ข้อมูลเศรษฐกิจ
การเกษตร

ดัชนีรายได้ ดัชนีราคาและดัชนีผลผลิตสินค้าเกษตรเดือนพฤษภาคม 2560 และแนวโน้มเดือนมิถุนายน 2560

1. ดัชนีรายได้เกษตรกร

ภาพรวมรายได้ของเกษตรกร วัดจากดัชนีรายได้เกษตรกร ในเดือนพฤษภาคม 2560 อยู่ที่ระดับ 137.91 เพิ่มขึ้นจากเดือนพฤษภาคม 2559 ร้อยละ 3.83 เป็นผลมาจากดัชนีผลผลิตปรับตัวเพิ่มขึ้น ร้อยละ 6.86 โดยสินค้าสำคัญที่มีการผลิตเพิ่มขึ้น ได้แก่ ข้าวเปลือก ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ปาล์มน้ำมัน ทุเรียน และกุ้งขาวแวนนาไม ขณะที่ดัชนีราคาปรับตัวลดลง ร้อยละ 2.84 โดยสินค้าสำคัญที่มีราคาลดลง ได้แก่ ข้าวเปลือกเจ้าความชื้น 15% ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ สับปะรดโรงงาน และสุกร


ตาราง การเปลี่ยนแปลงรายได้เกษตรกร

%YoY

2559

2559 2560

ไตรมาส 3

ไตรมาส 4

ไตรมาส 1

เมษายน พฤษภาคม

รายได้เกษตรกร

1.27

11.01

6.18

19.74

30.69

3.83

ผลผลิตสินค้าเกษตร

-2.22

-0.44

2.54

6.75

27.21

6.86

ราคาสินค้าเกษตร

3.57

11.49

3.55

12.17

2.74

-2.84

หมายเหตุ : %YoY คือ เปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมา
ที่มา : จากการคำนวณของศูนย์ปฏิบัติการเศรษฐกิจการเกษตร สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

2. ดัชนีราคาสินค้าเกษตร
2.1 ภาพรวมราคาสินค้าเกษตร วัดจากดัชนีราคาสินค้าเกษตรที่เกษตรกรขายได้ที่ไร่นา เดือนพฤษภาคม 2560  อยู่ที่ระดับ 1 39.55 ลดลงจากเดือนพฤษภาคม 2559 ร้อยละ 2.84 ซึ่งลดลงในหลายกลุ่มสินค้า              และเมื่อเปรียบเทียบกับเดือนเมษายนที่ผ่านมา ดัชนีราคาลดลง      ร้อยละ 2.87

ภาพที่ 1 แสดงดัชนีราคาสินค้าเกษตร1 รายเดือน
ปี 2557-2560


เปรียบเทียบกับเดือนเดียวกันของปีที่ผ่านมา
สินค้าที่ราคาปรับตัวเพิ่มขึ้น
- ยางพารา ราคาเพิ่มขึ้นเนื่องจากปริมาณยางเข้าสู่ตลาดน้อย จากภาวะฝนตกชุกในพื้นที่ปลูกยาง และมีการหารือระหว่างภาครัฐและเอกชนในการออกมาตรการร่วมกันเพื่อผลักดันราคายางให้สูงขึ้น
- มังคุด ราคาเพิ่มขึ้นเนื่องจากตลาดยังมีความต้องการต่อเนื่อง
- ไก่เนื้อ ราคาเพิ่มขึ้นเนื่องจากโรงเรียนเปิด
ภาคเรียน ความต้องการบริโภคไก่เนื้ออยู่ในสภาวะปกติ


สินค้าที่ราคาปรับตัวลดลง
          - ข้าวเปลือกเจ้าความชื้น 15% ราคาลดลงเนื่องจากปริมาณผลผลิตออกสู่ตลาดเพิ่มขึ้น

- ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ราคาลดลงเนื่องจากปริมาณข้าวโพดเลี้ยงสัตว์รุ่น 2 ออกสู่ตลาดเพิ่มขึ้น
- สับปะรดโรงงาน ราคาลดลงเนื่องจากปริมาณผลผลิตออกสู่ตลาดเพิ่มขึ้นตามช่วงฤดูกาล
- สุกร ราคาลดลงเนื่องจากปริมาณเนื้อสุกรเข้าสู่ตลาดอย่างต่อเนื่อง ขณะที่การบริโภคไม่ขยายตัว


เปรียบเทียบกับเดือนที่ผ่านมา
สินค้าที่ราคาปรับตัวเพิ่มขึ้น
- ไข่ไก่ ราคาเพิ่มขึ้นเนื่องจากการบริโภคกลับสู่ภาวะปกติหลังจากโรงเรียนเปิดภาคเรียน
สินค้าที่ราคาปรับตัวลดลง
- ยางพารา ราคาลดลงเนื่องจากผู้ประกอบการไทยมีสต็อกยางพาราอยู่เป็นจำนวนมาก
- กุ้งขาวแวนนาไม ราคาลดลงเนื่องจากสภาพอากาศที่ร้อนส่งผลกระทบต่อการเลี้ยงกุ้งขาวแวนนาไม ทำให้เกษตรกรเร่งนำผลผลิตออกมาจำหน่ายเพิ่มขึ้น
          2.2 จำแนกตามกลุ่มสินค้า ดัชนีราคาสินค้าเกษตร เดือนพฤษภาคม 2560 เปรียบเทียบกับเดือนเดียวกันของ ปีที่ผ่านมา และเดือนที่ผ่านมา
1) กลุ่มธัญพืชและพืชอาหาร
- เปรียบเทียบกับเดือนเดียวกันของปี
ที่ผ่านมา ดัชนีราคาลดลง ร้อยละ 7.78 สินค้าสำคัญ
ที่ราคาลดลง ได้แก่ มันสำปะหลัง และข้าวโพดเลี้ยงสัตว์
- เปรียบเทียบกับเดือนที่ผ่านมา ดัชนีราคาลดลงร้อยละ 0.16 สินค้าสำคัญที่ราคาลดลง ได้แก่ มันสำปะหลัง
2) กลุ่มไม้ยืนต้น
                   - เปรียบเทียบกับเดือนเดียวกันของปี
ที่ผ่านมา ดัชนีราคาเพิ่มขึ้น ร้อยละ 19.09 สินค้าสำคัญ
ที่ราคาเพิ่มขึ้น ได้แก่ ยางพารา
- เปรียบเทียบกับเดือนที่ผ่านมา ดัชนีราคาลดลง ร้อยละ 1.69 สินค้าสำคัญที่ราคาลดลง ได้แก่ ยางพารา 

   3) กลุ่มไม้ผล
                   - เปรียบเทียบกับเดือนเดียวกันของปี
ที่ผ่านมา ดัชนีราคาลดลง ร้อยละ 12.94 สินค้าสำคัญ    ที่ราคาลดลง ได้แก่ ทุเรียน สับปะรด และส้มเขียวหวาน
        - เปรียบเทียบกับเดือนที่ผ่านมา ดัชนีราคาลดลง ร้อยละ 19.35 สินค้าสำคัญที่ราคาลดลง ได้แก่ ทุเรียน สับปะรด เงาะโรงเรียน และมังคุด
             4) กลุ่มพืชน้ำมัน
                   - เปรียบเทียบกับเดือนเดียวกันของปี
ที่ผ่านมา ดัชนีราคาลดลง ร้อยละ 10.93 สินค้าสำคัญ
ที่ราคาลดลง ได้แก่ ปาล์มน้ำมัน
                   - เปรียบเทียบกับเดือนที่ผ่านมา ดัชนีราคาเพิ่มขึ้น ร้อยละ 3.01 สินค้าสำคัญที่ราคาเพิ่มขึ้น ได้แก่ ปาล์มน้ำมัน
             5) กลุ่มพืชไม้ดอก
                   - เปรียบเทียบกับเดือนเดียวกันของปี
ที่ผ่านมา ดัชนีราคาลดลง ร้อยละ 38.18 และเมื่อ เปรียบเทียบกับเดือนที่ผ่านมา ดัชนีราคาเพิ่มขึ้น ร้อยละ 49.74
             6) กลุ่มปศุสัตว์       
                   - เปรียบเทียบกับเดือนเดียวกันของปี
ที่ผ่านมา ดัชนีราคาลดลง ร้อยละ 5.41 สินค้าสำคัญ
ที่ราคาลดลง ได้แก่ สุกร และไข่ไก่
                   - เปรียบเทียบกับเดือนที่ผ่านมา ดัชนีราคาเพิ่มขึ้น ร้อยละ 4.57 สินค้าสำคัญที่ราคาเพิ่มขึ้น ได้แก่ สุกร ไก่เนื้อ และไข่ไก่
             7) กลุ่มประมง
                   - เปรียบเทียบกับเดือนเดียวกันของปี
ที่ผ่านมา ดัชนีราคาลดลง ร้อยละ 2.23 และเมื่อเปรียบเทียบกับเดือนที่ผ่านมา ดัชนีราคาลดลง ร้อยละ 9.86
             ในเดือนมิถุนายน 2560 ดัชนีราคาสินค้าเกษตรคาดว่าจะเพิ่มขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับเดือนมิถุนายน 2559 สินค้าสำคัญที่ราคาเพิ่มขึ้น ได้แก่ ยางพารา มังคุด และไก่เนื้อ

3. ดัชนีผลผลิตสินค้าเกษตร
ภาพรวมการผลิตสินค้าเกษตร วัดจากดัชนีผลผลิตสินค้าเกษตร ในเดือนพฤษภาคม 2560 อยู่ที่ระดับ98.82 เพิ่มขึ้นจากเดือนพฤษภาคม 2559 ร้อยละ 6.86 เมื่อเปรียบเทียบกับเดือนเมษายนที่ผ่านมา ดัชนีผลผลิตสินค้าเกษตรลดลง ร้อยละ 1.39

 

ภาพที่ 2 แสดงดัชนีผลผลิตสินค้าเกษตรรายเดือน2 ปี 2557-2560

เปรียบเทียบกับเดือนเดียวกันของปีที่ผ่านมา
          - สินค้าสำคัญที่ผลผลิตเพิ่มขึ้น ได้แก่  ข้าวเปลือก  ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ปาล์มน้ำมัน ทุเรียน และกุ้งขาวแวนนาไม
          - สินค้าสำคัญที่ผลผลิตลดลง ได้แก่ ยางพารา
เปรียบเทียบกับเดือนที่ผ่านมา
          - สินค้าสำคัญที่ผลผลิตเพิ่มขึ้น ได้แก่ ปาล์มน้ำมัน ยางพารา และทุเรียน
          - สินค้าสำคัญที่ผลผลิตลดลง ได้แก่  ข้าวเปลือก  
มันสำปะหลัง ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ และสุกร
          ในเดือนมิถุนายน 2560 ดัชนีผลผลิตสินค้าเกษตรคาดว่าจะเพิ่มขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับเดือนมิถุนายน 2559 โดยสินค้าสำคัญที่ผลผลิตเพิ่มขึ้น ได้แก่ ยางพารา ปาล์มน้ำมัน เงาะโรงเรียน และมังคุด
4. แนวโน้มรายได้เกษตรกร
          ในเดือนมิถุนายน 2560 คาดว่าจะขยายตัวเพิ่มขึ้น เมื่อเปรียบเทียบกับเดือนมิถุนายน 2559

ดาวน์โหลดไฟล์ PDF

 update 26 มิถุนายน 2560
ชื่อผู้ติดต่อ : ศูนย์ปฏิบัติการเศรษฐกิจการเกษตร
อีเมล์ผู้ติดต่อ : aeoc@oae.go.th
สิทธิ์ในการเข้าถึงข้อมูล : Public
ความถี่ในการปรับปรุง : ทุกเดือน
แหล่งที่มาของข้อมูล : สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

 

 
สงวนลิขสิทธิ์ตาม พรบ.ลิขสิทธิ์ สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ถ.พหลโยธิน เขตจตุจักร กทม. 10900 โทร. 0-2940-5550 - 1, 0-2940-5553 - 4
Email :
prcai@oae.go.th