หน้าหลัก แผนผังเว็บไซต์ ถาม-ตอบ FAQs การช่วยเหลือ
ข้อมูลเศรษฐกิจ
การเกษตร

ดัชนีรายได้ ดัชนีราคาและดัชนีผลผลิตสินค้าเกษตรประจำเดือนกันยายน 2560 และแนวโน้มเดือนตุลาคม-พฤศจิกายน 2560

1. ดัชนีรายได้เกษตรกร

ภาพรวมรายได้ของเกษตรกร วัดจากดัชนีรายได้เกษตรกร ในเดือนกันยายน 2560 อยู่ที่ระดับ 157.14 เพิ่มขึ้นจากเดือนกันยายน 2559 ร้อยละ 0.48 เป็นผลมาจากดัชนีราคาปรับตัวลดลง ร้อยละ 6.12 โดยสินค้าสำคัญที่มีราคาลดลง ได้แก่ ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ สุกร ไข่ไก่ และกุ้งขาวแวนนาไม ในขณะเดียวกันดัชนีผลผลิตปรับตัวเพิ่มขึ้น ร้อยละ 7.03 โดยสินค้าสำคัญที่มีการผลิตเพิ่มขึ้น ได้แก่ ยางพารา ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ สุกร ไก่เนื้อ ไข่ไก่ และกุ้งขาวแวนนาไม

ตาราง การเปลี่ยนแปลงรายได้เกษตรกร

%YoY

2559

2560

ครึ่งปีแรก

ไตรมาส 1

ไตรมาส 2

ไตรมาส 3

สิงหาคม

กันยายน

ตุลาคม(p)

รายได้เกษตรกร

1.15

16.22

16.48

15.89

-2.55

-4.55

0.48

-2.76

ผลผลิตสินค้าเกษตร

-2.35

9.84

3.79

18.19

11.94

14.30

7.03

-1.76

ราคาสินค้าเกษตร

3.58

4.88

12.22

-1.95

-12.95

-16.49

-6.12

-1.01

หมายเหตุ : %YoY คือ เปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมา p คือ preliminary (ตัวเลขเบื้องต้น)
ที่มา : จากการคำนวณของศูนย์ปฏิบัติการเศรษฐกิจการเกษตร สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

2. ดัชนีราคาสินค้าเกษตร
2.1 ภาพรวมราคาสินค้าเกษตร วัดจากดัชนีราคาสินค้าเกษตรที่เกษตรกรขายได้ที่ไร่นา เดือนกันยายน 2560 อยู่ที่ระดับ 134.98 ลดลงจากเดือนกันยายน 2559 ร้อยละ 6.12 ซึ่งลดลงในหลายกลุ่มสินค้า และเมื่อเปรียบเทียบกับเดือนสิงหาคมที่ผ่านมา ดัชนีราคาเพิ่มขึ้น ร้อยละ 3.25

เปรียบเทียบกับเดือนเดียวกันของปีที่ผ่านมา
สินค้าที่ราคาปรับตัวเพิ่มขึ้น

- ยางพารา ราคาเพิ่มขึ้นเนื่องจากภาครัฐ ขอความร่วมมือจากผู้ประกอบการให้เข้าซื้อขายยางพารา ส่งผลให้ราคาปรับตัวสูงขึ้น
- ไก่เนื้อ ราคาเพิ่มขึ้นเนื่องจากปริมาณผลผลิตไก่เนื้อออกสู่ตลาดมีความสอดคล้องกับความต้องการบริโภคที่เพิ่มขึ้นเล็กน้อย
สินค้าที่ราคาปรับตัวลดลง
- ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ราคาลดลงเนื่องจากผลผลิตออกสู่ตลาดมากขึ้นเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมาที่ยังคงได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง ประกอบกับมีการใช้วัตถุดิบชนิดอื่นทดแทนในการผลิตอาหารสัตว์ ส่งผลความต้องการใช้ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ลดลง
- สุกร ราคาลดลงเนื่องจากผลผลิตเพิ่มขึ้น ประกอบกับหลายพื้นที่มีฝนตกชุกต่อเนื่อง ทำให้การซื้อขายไม่คล่องตัว ส่งผลต่อความต้องการบริโภคชะลอตัวลงเล็กน้อย
- ไข่ไก่ ราคาลดลงเนื่องจากปริมาณผลผลิตออกสู่ตลาดเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา อีกทั้งเป็นช่วงโรงเรียนปิดภาคเรียน ทำให้ปริมาณการบริโภคไข่ไก่ชะลอตัว
- กุ้งขาวแวนนาไม ราคาลดลงเนื่องจากผลผลิตออกจำหน่ายสู่ตลาดปริมาณเพิ่มขึ้น

เปรียบเทียบกับเดือนที่ผ่านมา
สินค้าที่ราคาปรับตัวเพิ่มขึ้น
- ปาล์มน้ำมัน ราคาเพิ่มขึ้นเนื่องจากปริมาณผลผลิตปาล์มออกสู่ตลาดลดลง ประกอบกับความต้องการใช้ทำไบโอดีเซลมากขึ้น ทำให้ราคาปาล์มน้ำมันเพิ่มขึ้น
- เงาะโรงเรียน ราคาเพิ่มขึ้นเนื่องจากเข้าสู่ช่วงปลายฤดูการเก็บเกี่ยวผลผลิต
สินค้าที่ราคาปรับตัวลดลง
- ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ราคาลดลงเนื่องจากผลผลิตยังออกสู่ตลาดปริมาณมาก
2.2 จำแนกตามกลุ่มสินค้า ดัชนีราคาสินค้าเกษตร เดือนกันยายน 2560 เปรียบเทียบกับเดือนเดียวกันของ ปีที่ผ่านมา และเดือนที่ผ่านมา
1) กลุ่มธัญพืชและพืชอาหาร
- เปรียบเทียบกับเดือนเดียวกันของปี
ที่ผ่านมา ดัชนีราคาเพิ่มขึ้น ร้อยละ 0.80 สินค้าสำคัญ
ที่ราคาเพิ่มขึ้น ได้แก่ มันสำปะหลัง
- เปรียบเทียบกับเดือนที่ผ่านมา ดัชนีราคาเพิ่มขึ้นร้อยละ 0.42 สินค้าสำคัญที่ราคาเพิ่มขึ้น ได้แก่ มันสำปะหลัง
2) กลุ่มไม้ยืนต้น
- เปรียบเทียบกับเดือนเดียวกันของปี
ที่ผ่านมา ดัชนีราคาเพิ่มขึ้น ร้อยละ 7.77 สินค้าสำคัญ
ที่ราคาเพิ่มขึ้น ได้แก่ ยางพารา
- เปรียบเทียบกับเดือนที่ผ่านมา ดัชนีราคาเพิ่มขึ้น ร้อยละ 1.33 สินค้าสำคัญที่ราคาเพิ่มขึ้น ได้แก่ ยางพารา
3) กลุ่มไม้ผล
- เปรียบเทียบกับเดือนเดียวกันของปี
ที่ผ่านมา ดัชนีราคาลดลง ร้อยละ 25.49 สินค้าสำคัญ ที่ราคาลดลง ได้แก่ สับปะรด
- เปรียบเทียบกับเดือนที่ผ่านมา ดัชนีราคาเพิ่มขึ้น ร้อยละ 21.33 สินค้าสำคัญที่ราคาเพิ่มขึ้น ได้แก่ ลองกอง และเงาะโรงเรียน
4) กลุ่มพืชน้ำมัน
- เปรียบเทียบกับเดือนเดียวกันของปี
ที่ผ่านมา ดัชนีราคาลดลง ร้อยละ 25.56 สินค้าสำคัญ
ที่ราคาลดลง ได้แก่ ปาล์มน้ำมัน
- เปรียบเทียบกับเดือนที่ผ่านมา ดัชนีราคาเพิ่มขึ้น ร้อยละ 7.16 สินค้าสำคัญที่ราคาเพิ่มขึ้น ได้แก่ ปาล์มน้ำมัน
5) กลุ่มพืชไม้ดอก
- เปรียบเทียบกับเดือนเดียวกันของปี
ที่ผ่านมา ดัชนีราคาลดลง ร้อยละ 27.12 และ เมื่อเปรียบเทียบกับเดือนที่ผ่านมา ดัชนีราคาลดลง ร้อยละ 31.09
6) กลุ่มปศุสัตว์
- เปรียบเทียบกับเดือนเดียวกันของปี
ที่ผ่านมา ดัชนีราคาลดลง ร้อยละ 6.20 สินค้าสำคัญ
ที่ราคาลดลง ได้แก่ สุกร และไข่ไก่
- เปรียบเทียบกับเดือนที่ผ่านมา ดัชนีราคาลดลง ร้อยละ 0.14 สินค้าสำคัญที่ราคาลดลง ได้แก่ สุกร
7) กลุ่มประมง
- เปรียบเทียบกับเดือนเดียวกันของปี
ที่ผ่านมา ดัชนีราคาลดลง ร้อยละ 3.66 และ เมื่อเปรียบเทียบกับเดือนที่ผ่านมา ดัชนีราคาลดลง ร้อยละ 1.99

3. ดัชนีผลผลิตสินค้าเกษตร
ภาพรวมการผลิตสินค้าเกษตร วัดจาก ดัชนีผลผลิตสินค้าเกษตร ในเดือนกันยายน 2560 อยู่ที่ระดับ 116.42 เพิ่มขึ้นจากเดือนกันยายน 2559 ร้อยละ 7.03 เมื่อเปรียบเทียบกับเดือนสิงหาคมที่ผ่านมา ดัชนีผลผลิตสินค้าเกษตรเพิ่มขึ้น ร้อยละ 10.32


เปรียบเทียบกับเดือนเดียวกันของปีที่ผ่านมา
- สินค้าสำคัญที่ผลผลิตเพิ่มขึ้น ได้แก่ ยางพารา ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ สุกร ไก่เนื้อ ไข่ไก่ และกุ้งขาวแวนนาไม - สินค้าสำคัญที่ผลผลิตลดลง ได้แก่ ปาล์มน้ำมัน ลองกอง และเงาะโรงเรียน
เปรียบเทียบกับเดือนที่ผ่านมา
- สินค้าสำคัญที่ผลผลิตเพิ่มขึ้น ได้แก่ ยางพารา ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ลองกอง และกุ้งขาวแวนนาไม
- สินค้าสำคัญที่ผลผลิตลดลง ได้แก่ ปาล์มน้ำมัน
ไก่เนื้อ ไข่ไก่ และเงาะโรงเรียน
4. แนวโน้มดัชนีสินค้าเกษตรในเดือนตุลาคม-พฤศจิกายน 2560
4.1 เดือนตุลาคม 2560
- ดัชนีราคา คาดว่าจะลดลงเมื่อเปรียบเทียบกับเดือนตุลาคม 2559 สินค้าสำคัญที่ราคาลดลง ได้แก่ ข้าวเปลือก ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ลองกอง สุกร และกุ้งขาวแวนนาไม ในขณะเดียวกันดัชนีผลผลิตจะลดลงเช่นกัน โดยสินค้าสำคัญที่ผลผลิตลดลง ได้แก่ ข้าวเปลือก ยางพารา สุกร และกุ้งขาวแวนนาไม
- ดัชนีรายได้เกษตรกร คาดว่าจะลดลง เมื่อเทียบกับเดือนตุลาคม 2559
4.2 เดือนพฤศจิกายน 2560
- ดัชนีราคา คาดว่าจะลดลงเมื่อเปรียบเทียบกับ เดือนพฤศจิกายน 2559 ในขณะที่ดัชนีผลผลิตมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น อาทิเช่น ข้าวนาปี และยางพารา
- ดัชนีรายได้เกษตรกร คาดว่าอยู่ในระดับทรงตัว

ดาวน์โหลดไฟล์ PDF

ชื่อผู้ติดต่อ : ศูนย์ปฏิบัติการเศรษฐกิจการเกษตร
อีเมล์ผู้ติดต่อ : aeoc@oae.go.th
สิทธิ์ในการเข้าถึงข้อมูล : Public
ความถี่ในการปรับปรุง : ทุกเดือน
แหล่งที่มาของข้อมูล : สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

 

 
สงวนลิขสิทธิ์ตาม พรบ.ลิขสิทธิ์ สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ถ.พหลโยธิน เขตจตุจักร กทม. 10900 โทร. 0-2940-5550 - 1, 0-2940-5553 - 4
Email :
prcai@oae.go.th