หน้าหลัก แผนผังเว็บไซต์ ถาม-ตอบ FAQs การช่วยเหลือ
ข้อมูลเศรษฐกิจ
การเกษตร

ดัชนีรายได้ ดัชนีราคาและดัชนีผลผลิตสินค้าเกษตรเดือนมกราคม 2560 และแนวโน้มเดือนกุมภาพันธ์ 2560

1. ดัชนีรายได้เกษตรกร

ภาพรวมรายได้ของเกษตรกร วัดจากดัชนีรายได้เกษตรกร ในเดือนมกราคม 2560 มีค่า 203.70 เพิ่มขึ้น จากเดือนมกราคม 2559 ร้อยละ 19.47 เป็นผลมาจากดัชนีราคาปรับตัวเพิ่มขึ้น ร้อยละ 15.58 โดยสินค้าสำคัญที่มีราคาเพิ่มขึ้น ได้แก่ ยางพารา ปาล์มน้ำมัน และดัชนีผลผลิตปรับตัวเพิ่มขึ้น ร้อยละ 3.37 โดยสินค้าสำคัญที่มีการผลิตเพิ่มขึ้น ได้แก่ ปาล์มน้ำมัน ยางพารา ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ และกุ้งขาวแวนนาไม

ตาราง การเปลี่ยนแปลงรายได้เกษตรกร

%YoY

2558

2559

2559 2560

ไตรมาส 3

ไตรมาส 4

ธ.ค.

ม.ค.

รายได้เกษตรกร

-9.67

1.75

7.70

9.22

14.35

19.47

ผลผลิตสินค้าเกษตร

-4.03

-1.73

-2.00

4.06

8.49

3.37

ราคาสินค้าเกษตร

-5.87

3.54

11.45

3.50

9.00

15.58

หมายเหตุ : %YoY คือ เปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมา
ที่มา : จากการคำนวณของศูนย์ปฏิบัติการเศรษฐกิจการเกษตร สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

 

2. ดัชนีราคาสินค้าเกษตร
2.1 ภาพรวมราคาสินค้าเกษตร วัดจากดัชนีราคาสินค้าเกษตรที่เกษตรกรขายได้ที่ไร่นา เดือนมกราคม 2560  มีค่า 1 49.74 สูงขึ้นจากเดือนมกราคม 255 9ร้อยละ 15.58  ซึ่งเพิ่มขึ้นหลายกลุ่มสินค้า เมื่อเปรียบเทียบกับเดือนธันวาคมที่ผ่านมา ดัชนีราคาเพิ่มขึ้น ร้อยละ  4.41

ภาพที่ ๑ แสดงดัชนีราคาสินค้าเกษตร1 รายเดือน
ปี ๒๕๕๗-๒๕๖๐


เปรียบเทียบกับเดือนเดียวกันของปีที่ผ่านมา

สินค้าที่ราคาปรับตัวสูงขึ้น
  

- ยางพารา ราคาสูงขึ้น เนื่องจากราคาน้ำมันดิบมีแนวโน้มปรับตัวสูงขึ้นเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา จากผู้ประกอบการในประเทศแย่งกันรับซื้อเพื่อส่งมอบประเทศผู้ผลิตยางล้อ
- ปาล์มน้ำมัน ราคาสูงขึ้นเนื่องจากราคาน้ำมันดิบใน โอเปคปรับตัวสูงขึ้นและความต้องการใช้น้ำมันดิบเพิ่มขึ้น ส่งผลให้ความต้องการน้ำมันปาล์มดิบเพื่อผลิตไบโอดีเซลทดแทนน้ำมันดิบเพิ่มขึ้น จากช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา
สินค้าที่ราคาปรับตัวลดลง
- ข้าวเปลือกเจ้าความชื้น 15% ราคาลดลงเนื่องจากความต้องการข้าวในตลาดโลกชะลอตัว
- มันสำปะหลัง ราคาลดลงเนื่องจากราคาส่งออกผลิตภัณฑ์มันสำปะหลังลดลง ส่งผลให้ราคาที่เกษตรกรขายได้ลดลงจากช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา

เปรียบเทียบกับเดือนเดียวกันของปีที่ผ่านมา
สินค้าที่ราคาปรับตัวสูงขึ้น
          - ยางพารา ราคาสูงขึ้นเนื่องจากราคาน้ำมันดิบ
มีแนวโน้มปรับตัวสูงขึ้น
          - ปาล์มน้ำมัน ราคาสูงขึ้นเนื่องจากภาคใต้
มีฝนตกและน้ำท่วม
         
สินค้าที่ราคาปรับตัวลดลง
          - มันสำปะหลัง ราคาลดลงเนื่องจากผลผลิตออกสู่ตลาดมากขึ้น และกระจุกตัว ประกอบกับราคาส่งออก
มันเส้นมีแนวโน้มลดต่ำลง
          - ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ราคาลดลงเนื่องจากโรงงานมีสต๊อกเพียงพอต่อความต้องการใช้

เปรียบเทียบกับเดือนที่ผ่านมา
สินค้าที่ราคาปรับตัวสูงขึ้น
- ข้าวเปลือกเจ้าความชื้น 15% ราคาเพิ่มขึ้นเนื่องจากผลผลิตออกสู่ตลาดน้อยกว่าเดือนที่ผ่านมา
- ยางพารา ราคาเพิ่มขึ้นเนื่องจากมีฝนตกหนักและน้ำท่วมในแหล่งผลิตสำคัญ ขณะที่ผู้ประกอบการ
มีความต้องการซื้อเพื่อส่งออกมากขึ้น
- กุ้งขาวแวนนาไม ราคาเพิ่มขึ้นเนื่องจากผลผลิตออกสู่ตลาดน้อยว่าเดือนที่ผ่านมา
สินค้าที่ราคาปรับตัวลดลง
- ไข่ไก่ ราคาลดลงเนื่องจากสภาวะอากาศ
ที่เอื้ออำนวยทำให้ผลผลิตออกสู่ตลาดมาก 
        2.2 จำแนกตามกลุ่มสินค้า ดัชนีราคาสินค้าเกษตร เดือนมกราคม 2560 เปรียบเทียบกับเดือนเดียวกันของ ปีที่ผ่านมา และเดือนที่ผ่านมา
1) กลุ่มธัญพืชและพืชอาหาร
- เปรียบเทียบกับเดือนเดียวกันของ        ปีที่ผ่านมาดัชนีราคาลดลง ร้อยละ 5.09 สินค้าสำคัญ
ที่ราคาลดลง ได้แก่ มันสำปะหลัง และข้าวโพดเลี้ยงสัตว์
- เปรียบเทียบกับเดือนที่ผ่านมา ดัชนีราคาเพิ่มขึ้นร้อยละ 0.81 สินค้าสำคัญที่ราคาเพิ่มขึ้น ได้แก่ ข้าวเปลือกเจ้าความชื้น 15%  ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ และอ้อยโรงงาน
             2) กลุ่มไม้ยืนต้น
                   - เปรียบเทียบกับเดือนเดียวกันของปี
ที่ผ่านมา ดัชนีราคาเพิ่มขึ้น ร้อยละ 120.05 สินค้าสำคัญ
ที่ราคาสูงขึ้น ได้แก่ ยางพารา
- เปรียบเทียบกับเดือนที่ผ่านมา ดัชนีราคาเพิ่มขึ้น ร้อยละ 16.69 สินค้าสำคัญที่ราคาเพิ่มขึ้น ได้แก่ ยางพารา

             3) กลุ่มไม้ผล
- เปรียบเทียบกับเดือนเดียวกันของปี
ที่ผ่านมา ดัชนีราคาเพิ่มขึ้น ร้อยละ 10.08 สินค้าสำคัญ    ที่ราคาเพิ่มขึ้น ได้แก่ ส้มเขียวหวาน
- เปรียบเทียบกับเดือนที่ผ่านมา ดัชนีราคาเพิ่มขึ้นร้อยละ 0.76
             4) กลุ่มพืชน้ำมัน
- เปรียบเทียบกับเดือนเดียวกันของปี
ที่ผ่านมา ดัชนีราคาเพิ่มขึ้น ร้อยละ 4.16 สินค้าสำคัญ
ที่ราคาเพิ่มขึ้น ได้แก่ ปาล์มน้ำมัน
- เปรียบเทียบกับเดือนที่ผ่านมา ดัชนีราคาลดลง ร้อยละ 0.13 สินค้าสำคัญที่ราคาลดลง ได้แก่ ปาล์มน้ำมัน
5) กลุ่มพืชไม้ดอก
- เปรียบเทียบกับเดือนเดียวกันของปี
ที่ผ่านมา ดัชนีราคาลดลง ร้อยละ 10.25
- เปรียบเทียบกับเดือนที่ผ่านมา ดัชนีราคาเพิ่มขึ้น ร้อยละ 19.45 เนื่องจากผลผลิตออกสู่ตลาดมากกว่าเดือนที่ผ่านมา
6) กลุ่มปศุสัตว์       
                   - เปรียบเทียบกับเดือนเดียวกันของปี
ที่ผ่านมา ดัชนีราคาลดลง ร้อยละ 4.90 สินค้าสำคัญ
ที่ราคาลดลง ได้แก่ สุกร และไก่เนื้อ
- เปรียบเทียบกับเดือนที่ผ่านมา ดัชนีราคาลดลง ร้อยละ 1.03 สินค้าสำคัญที่ราคาลดลง ได้แก่ สุกร ไก่เนื้อและไข่ไก่
7) กลุ่มประมง
                   - เปรียบเทียบกับเดือนเดียวกันของปี
ที่ผ่านมา ดัชนีราคาเพิ่มขึ้น ร้อยละ 16.49 และเมื่อเปรียบเทียบกับเดือนที่ผ่านมา ดัชนีราคาเพิ่มขึ้นในทิศทางเดียวกัน
             ในเดือนกุมภาพันธ์ 2560 คาดว่าดัชนีราคาสินค้าเกษตรจะเพิ่มขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับเดือนที่ผ่านมา เพราะยางพารา ราคาเพิ่มขึ้นเนื่องจากผลผลิตออกสู่ตลาดลดลง

3. ดัชนีผลผลิตสินค้าเกษตร
ภาพรวมการผลิตสินค้าเกษตร วัดจากดัชนีผลผลิตสินค้าเกษตร ในเดือนมกราคม 2560 มีค่า 136.04 เพิ่มขึ้นจากเดือนมกราคม 2559 ร้อยละ 3.37 เมื่อเปรียบเทียบกับเดือนธันวาคมที่ผ่านมา ดัชนีผลผลิตลดลง ร้อยละ 21.99


ภาพที่ 2 แสดงดัชนีผลผลิตสินค้าเกษตรรายเดือน2 ปี 2557-2559

เปรียบเทียบกับเดือนเดียวกันของปีที่ผ่านมา
          - สินค้าสำคัญที่ผลผลิตเพิ่มขึ้น ได้แก่ ยางพารา ปาล์มน้ำมัน ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ สุกร และกุ้งขาวแวนนาไม
          - สินค้าสำคัญที่ผลผลิตลดลง ได้แก่ ข้าวเปลือก  และอ้อยโรงงาน
เปรียบเทียบกับเดือนธันวาคมที่ผ่านมา
          - สินค้าสำคัญที่ผลผลิตเพิ่มขึ้น ได้แก่ สุกร
อ้อยโรงงาน และมันสำปะหลัง
          - สินค้าสำคัญที่ผลผลิตลดลง ได้แก่ ข้าวเปลือกเจ้า ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ สับปะรดโรงงาน และกุ้งขาวแวนนาไม
          ในเดือนกุมภาพันธ์ 2560 คาดว่าดัชนีผลผลิต
จะเพิ่มขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับเดือนมกราคม 2560 เนื่องจากผลผลิตที่สำคัญ ได้แก่ อ้อยโรงงาน และมันสำปะหลัง
เป็นช่วงฤดูกาลที่มีผลผลิตออกสู่ตลาดมาก

 
ชื่อผู้ติดต่อ : ศูนย์ปฏิบัติการเศรษฐกิจการเกษตร
อีเมล์ผู้ติดต่อ : aeoc@oae.go.th
สิทธิ์ในการเข้าถึงข้อมูล : Public
ความถี่ในการปรับปรุง : ทุกเดือน
แหล่งที่มาของข้อมูล : สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

 

 
สงวนลิขสิทธิ์ตาม พรบ.ลิขสิทธิ์ สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ถ.พหลโยธิน เขตจตุจักร กทม. 10900 โทร. 0-2940-5550 - 1, 0-2940-5553 - 4
Email : cai-techno@oae.go.th