• การใช้จ่ายงบประมาณ

ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณปี 2561 ของ กษ.ข้อมูล ณ วันที่ 6 กรกฎาคม 2561

ดาวน์โหลดเอกสาร