รองเลขาธิการ สศก. ร่วมสนับสนุนข้อมูลในการพิจารณาร่าง พ.ร.บ.งบประมาณ ปี 64

      วันที่ 16 - 18 กันยายน พ.ศ. 2563 ดร.ทัศนีย์ เมืองแก้ว รองเลขาธิการสำนักเศรษฐกิจการเกษตร น.ส. กัลยา สงรอด รักษาการผู้เชี่ยวชาญด้านนโยบายพัฒนาการเกษตรชนบท เจ้าหน้าที่ส่วนแผนงานและงบประมาณ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่หน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้เข้าร่วมสนับสนุนข้อมูลในการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2564 ต่อสภาผู้แทนราษฎรวาระ 2-3 ณ อาคารรัฐสภาเกียกกาย

แหล่งข้อมูล

https://www.facebook.com/pg/OAEpublic/photos/?tab=album&album_id=3298524856903259