สศก. ประชุมหารือ สศช. กำหนดตัวชี้วัดแผ่นย่อยฯ ประเด็นการเกษตร

             วันที่ 18 กันยายน 2563 สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร นำโดย ดร.ทัศนีย์ เมืองแก้ว รองเลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร พร้อมด้วย ดร.พงศ์ไท ไทโยธิน ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผนพัฒนาการเกษตร ร่วมหารือกับสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.)ในการประชุมหารือกำหนดตัวชี้วัด (PROXY) แผ่นย่อยของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติประเด็นการเกษตร โดยมี นายสำราญ สาราบรรณ์ รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธาน ณ ห้องประชุม 134 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

แหล่งข้อมูล

https://www.facebook.com/media/set?vanity=OAEpublic&set=a.3304568472965564