การประชุมคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ ครั้งที่ 5/2563

               วันที่ 18 กันยายน 2563 ดร.ทัศนีย์ เมืองแก้ว รองเลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการของสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ครั้งที่ 5/2563 ณ ห้องประชุม 3 ชั้น 3 อาคารนวัตกรรม สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร เพื่อรับทราบผลการดำเนินงานตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการของแต่ละหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ 2563 รอบ 12 เดือน และกรอบการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการของส่วนราชการ ประจำปีงบประมาณ 2564 รวมถึงพิจารณาเรื่องตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2564 ของแต่ละหน่วยงาน และตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการของส่วนราชการ ประจำปีงบประมาณ 2564 ของ สศก.

แหล่งข้อมูล

https://www.facebook.com/media/set/?vanity=OAEpublic&set=a.3305299819559096