เกษียณอายุราชการ กษ. 62

        วันที่ 20 กันยายน 2562  นางอัญชนา ตราโช ดร. ทัศนีย์ เมืองแก้ว นายฉันทานนท์ วรรณเขจร รองเลขาธิการ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร เข้าร่วมพิธีประกาศเกียรติคุณเกษียณอายุราชการ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประจำปีงบประมาณ 2562  ณ โรงแรมรามาการ์เด้นส์ กรุงเทพฯ

แหล่งข้อมูล

https://www.facebook.com/pg/OAEpublic/photos/?tab=album&album_id=2436103169812103