สัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่อง “สรุปบทเรียนการประเมินผลโครงการบริหารจัดการการผลิตสินค้าเกษตรตามแผนที่เกษตร เพื่อการบริหารจัดการเชิงรุก (Agri-Map)”

      วันที่ 22 - 23 กันยายน 2562 ศูนย์ประเมินผล (ศปผ.) สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร จัดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่อง “สรุปบทเรียนการประเมินผลโครงการบริหารจัดการการผลิตสินค้าเกษตรตามแผนที่เกษตร เพื่อการบริหารจัดการเชิงรุก (Agri-Map)” ณ โรงแรมการ์เด้น ซีวิว รีสอร์ท จังหวัดชลบุรี
      ในการนี้ รองเลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (นางอัญชนา ตราโช) ให้เกียรติเป็นประธานในการเปิดการสัมมนา พร้อมด้วย ผู้อำนวยการศูนย์ประเมินผล (นายนิวัตร เฉลิมชุติเดช) ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผนพัฒนาการเกษตร (นายนายพลเชษฐ์ ตราโช) เจ้าหน้าที่ ศปผ. และผู้แทนศุนย์/สำนักต่างๆ เข้าร่วมการสัมมนาดังกล่าว เพื่อร่วมกับถอดบทเรียนการประเมินผลโครงการบริหารจัดการการผลิตสินค้าเกษตรตามแผนที่เกษตรฯ ในช่วงที่ผ่านมา รวมทั้ง หารือแนวทางการบูรณาการประเมินผลโครงการฯ ในปี 2563 ต่อไป

แหล่งข้อมูล

https://www.facebook.com/cppeoae/