การประชุมคณะกรรมการอำนวยการโครงการพัฒนาการผลิตสินค้าเกษตร

      วันที่ 26 กันยายน 2562 ดร.ทัศนีย์ เมืองแก้ว รองเลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ร่วมประชุมคณะกรรมการอำนวยการโครงการพัฒนาการผลิตสินค้าเกษตรที่มีปัญหาสู่ความยั่งยืน กรณียางพารา ครั้งที่ 1/2562 ณ ห้องประชุมอุไรกุล สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร เพื่อพิจารณากรอบการปฏิบัติงานการพิจารณาคัดเลือกบุคลากรสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรเข้าร่วมโครงการฯ

แหล่งข้อมูล

https://www.facebook.com/pg/OAEpublic/photos/?tab=album&album_id=2442168239205596