การประชุมคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการของ สศก. ครั้งที่ 5/2562

      วันที่ 9 ธันวาคม 2562 ดร.ทัศนีย์ เมืองแก้ว รองเลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการของสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร(สศก.) ครั้งที่ 5/2562 เพื่อพิจารณาแผนการดำเนินงานตัวชี้วัดตามคำรับรองฯ ปี 2563 ของสำนัก/ศูนย์/กอง/สศท./หน่วยงานขึ้นตรง โดยมีนางศศิญา ปานตั้น เลขานุการกรม สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม AEOC ชั้น 3 อาคารศูนย์ปฏิบัติการเศรษฐกิจการเกษตร

แหล่งข้อมูล

https://www.facebook.com/pg/OAEpublic/photos/?tab=album&album_id=2600409193381499