รองเลขาธิการ สศก. ประชุมขับเคลื่อนแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ

      วันที่ 16 ธันวาคม 2562 ดร.ทัศนีย์ เมืองแก้ว รองเลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการหน่วยงานเจ้าภาพขับเคลื่อนแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ณ โรงแรมอมารี วอเตอร์เกท กรุงเทพฯ จัดโดยสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ซึ่งคณะรัฐมนตรี ได้มอบหมายให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นเจ้าภาพในการขับเคลื่อนแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ในประเด็นการเกษตร โดยการเร่งจัดทำโครงการสำคัญเพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติและแผนแม่บทฯ และใช้เป็นคำของบประมาณประจำปี 2564

แหล่งข้อมูล

https://www.facebook.com/pg/OAEpublic/photos/?tab=album&album_id=2616964295059322