การประชุมติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ครั้งที่ 1/2563

      วันที่ 20 มกราคม 2563 ดร.ทัศนีย์ เมืองแก้ว รองเลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร เป็นประธานการประชุมติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ครั้งที่ 1/2563 ณ ห้องประชุม 3 ชั้น 3 อาคารนวัตกรรม สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร เพื่อรับทราบมาตรการเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 และการจัดลำดับผลการเบิกจ่ายของกรมในกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รวมถึงพิจารณาผลการเบิกจ่ายสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร และแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างงบลงทุน ปี 2563

แหล่งข้อมูล

https://www.facebook.com/pg/OAEpublic/photos/?tab=album&album_id=2694830740606010