รองเลขาธิการ สศก. ร่วมกิจกรรม “แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับผู้ทรงคุณวุฒิ”

      วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2563 นายพลเชษฐ์ ตราโช รองเลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) ได้รับเชิญจากมูลนิธิคลังสมองสหกรณ์ไทย เข้าร่วมกิจกรรม “แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับผู้ทรงคุณวุฒิ” โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเปิดโอกาสให้บุคลากรระดับหัวหน้าฝ่ายได้เรียนรู้ เกิดมุมมองใหม่ ๆ และเตรียมความพร้อมในการพัฒนาการให้บริการทางวิชาการรูปแบบใหม่ ๆ ณ ห้องประชุม 410 ชั้น 4 สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โอกาสนี้ รองเลขาธิการ สศก. ได้นำเสนอสาระสำคัญในกรอบแผนงานเชิงพัฒนากระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ปี 2563 ให้ที่ประชุมได้รับทราบด้วย

แหล่งข้อมูล

https://www.facebook.com/pg/OAEpublic/photos/?tab=album&album_id=2754140431341707