การประชุมจัดทำข้อมูลเพื่อใช้ในการรายงานผลการดำเนินงานตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติฯ

      วันที่ 5 มีนาคม 2563 นายสำราญ สาราบรรณ์ รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานการประชุมจัดทำข้อมูลเพื่อใช้ในการรายงานผลการดำเนินงานตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติและแผนปฏิรูปประเทศของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยมีนางสาวทัศนีย์ เมืองแก้ว รองเลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร เป็นฝ่ายเลขานุการการประชุมร่วมกับสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพื่อให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์สามารถเชื่อมโยงแผนงานโครงการของหน่วยงานได้อย่างถูกต้องครบถ้วนสะท้อนการขับเคลื่อนเป้าหมายตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ ซึ่งมีหน่วยงานต่างๆ ในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เข้าร่วม ณ ห้องประชุม พึ่งบุญ ชั้น 8 อาคารวิสัยทัศน์ สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

แหล่งข้อมูล

https://www.facebook.com/pg/OAEpublic/photos/?tab=album&album_id=2790875664334850