การประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาระบบโลจิสติกส์การเกษตร ครั้งที่ 4/2563

      วันที่ 10 มีนาคม 2563 นายนราพัฒน์ แก้วทอง กรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาระบบโลจิสติกส์การเกษตร ครั้งที่ 4/2563 ณ ห้องประชุม 134-135 ชั้น 3 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยมี นางสาวทัศนีย์ เมืองแก้ว รองเลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ในฐานะฝ่ายเลขานุการ พร้อมด้วย นายพงศ์ไท ไทโยธิน ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผนพัฒนาการเกษตร (ผู้ช่วยฝ่ายเลขานุการ) เข้าประชุมร่วมกับหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อรับทราบ แผนงาน/โครงการที่เกี่ยวข้องด้านโลจิสติกส์การเกษตรปี 2563 และข้อเสนอแผนงาน/โครงการปี 2564 ของกระทรวงเกษตรฯ พร้อมทั้ง พิจารณาเรื่อง การแต่งตั้งคณะทำงานภายใต้คณะกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาระบบโลจิสติกส์การเกษตร รวมถึงแนวทางการพัฒนาระบบขนส่งและกระจายสินค้าเกษตร และการสนับสนุนความช่วยเหลือการกระจายผลผลิตผลไม้ภายในประเทศ

แหล่งข้อมูล

https://www.facebook.com/pg/OAEpublic/photos/?tab=album&album_id=2801574136598336