ประชุมคณะกรรมการพัฒนาระบบ ราชการของสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ครั้งที่ 3/2563

      วันที่ 23 มิถุนายน 2563 ดร.ทัศนีย์ เมืองแก้ว รองเลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาระบบ ราชการของสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ครั้งที่ 3/2563 เพื่อพิจารณาการปรับตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของสศก. เพื่อรองรับสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 3 อาคารนวัตกรรม สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

แหล่งข้อมูล

https://www.facebook.com/pg/OAEpublic/photos/?tab=album&album_id=3055040527918361