รองเลขาธิการ สศก. ร่วมประชุม “การระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับผลการสำรวจจากผู้ใช้ข้อมูล ผู้ผลิตข้อมูล และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย”

      วันที่ 26 มิถุนายน 2563 นายพลเชษฐ์ ตราโช รองเลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่จากศูนย์สารสนเทศการเกษตร เข้าร่วมการประชุม “การระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับผลการสำรวจจากผู้ใช้ข้อมูล ผู้ผลิตข้อมูล และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย” ณ ห้องบอลรูม A โรงแรมมารวย การ์เด้น จังหวัดกรุงเทพฯ การประชุมดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับผลการสำรวจจากผู้ใช้ข้อมูล ผู้ผลิตข้อมูล และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ของโครงการจ้างที่ปรึกษาด้านการจัดการทรัพยากรน้ำ เพื่อศึกษาดัชนีวัดต้นแบบสำหรับโครงสร้างข้อมูลพื้นฐาน ภายใต้โครงการระบบการจัดเก็บข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานระดับพื้นที่เพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำอย่างยั่งยืน ในลุ่มน้ำทั่วประเทศ จำนวน 25 ลุ่มน้ำ (โครงการระยะที่ 1) ซึ่งมีการพัฒนาดัชนีชี้วัดจัดการน้ำ (Water Management Index; WMI) ใน 8 มิติหลักๆ ได้แก่ ต้นทุนทรัพยากรน้ำ, การจัดการน้ำเพื่อการอุปโภค บริโภค, ความมั่นคงของน้ำเพื่อการพัฒนา, ความสมดุลของน้ำต้นทุนและการใช้น้ำ, การจัดการคุณภาพน้ำและสิ่งแวดล้อมน้ำ, การจัดการภัยพิบัติที่เกิดจากน้ำ, การจัดการและอนุรักษ์ป่าต้นน้ำ, และการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ

แหล่งข้อมูล

https://www.facebook.com/pg/OAEpublic/photos/?tab=album&album_id=3063191173769963