รองเลขาธิการ สศก. ประชุมการจัดทำโครงการสำคัญเพื่อขับเคลื่อนการบรรลุเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติและแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประจำปีงบประมาณ 2565

      วันที่ 30 มิถุนายน 2563 ดร.ทัศนีย์ เมืองแก้ว รองเลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร เป็นประธานการประชุม และชี้แจงแนวทางการจัดทำโครงการสำคัญเพื่อขับเคลื่อนการบรรลุเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติและแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประจำปีงบประมาณ 2565 เพื่อให้หน่วยงานภายใน สศก. สามารถวิเคราะห์และจัดทำในส่วนของการวิเคราะห์ห่วงโซ่คุณค่าของเป้าหมายแผนแม่บทย่อย (Value Chain) และการจัดทำโครงการสำคัญของ สศก.ต่อไป ทั้งนี้ ได้มีการแบ่งกลุ่มระดมความคิดเห็นเพื่อจัดทำ Worksheet 2 (การวิเคราะห์ห่วงโซ่คุณค่าของเป้าหมายแผนแม่บทย่อย) และนำเสนอโครงการสำคัญภายใต้ Value Chain ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 3 อาคารนวัตกรรม สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

แหล่งข้อมูล

https://www.facebook.com/pg/OAEpublic/photos/?tab=album&album_id=3074093922679688