รองเลขาธิการ สศก. ประชุมคณะกรรมการพัฒนาและบริหารจัดการผลไม้ ครั้งที่ 5/2563

       วันที่ 2 กรกฎาคม 2563 นางอัญชนา ตราโช รองเลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการพัฒนาและบริหารจัดการผลไม้ ครั้งที่ 5/2563 ณ ห้องประชุม 134 - 135 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยมีนายอลงกรณ์ พลบุตร ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธาน ซึ่งในที่ประชุมได้สรุปผลการบริหารจัดการผลไม้ ปี 2563 ในช่วงเดือนมีนาคม - มิถุนายน 2563 ของผลไม้ภาคเหนือ (ลิ้นจี่) ผลไม้ภาคตะวันออก (ทุเรียน มังคุด เงาะ ลองกอง) และรายงานความก้าวหน้าการจัดทำร่างแผนปฏิบัติการด้านพัฒนาผลไม้ไทย พ.ศ. 2565 - 2570 ทั้งนี้ สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรได้รายงานสถานการณ์การผลิตไม้ผลปี 2563 ภาคเหนือ (ลำไย) และภาคใต้ (ทุเรียน มังคุด เงาะ ลองกอง) รวมทั้งร่วมพิจารณาแผนบริหารจัดการผลไม้ภาคเหนือและผลไม้ภาคใต้ปี 2563

แหล่งข้อมูล

https://www.facebook.com/OAEpublic/